Atbalsts trūcīgām un maznodrošinātām personām

 • Pabalsts garantētā minimālā ienākuma nodrošināšanai
 • Dzīvokļa pabalsts
 • Pabalsts izdevumu daļējai segšanai par bērna ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādē (PII)
 • Pabalsts izglītības nodrošināšanai nepieciešamo preču iegādei
 • Pabalsts pamatvajadzību nodrošināšanai
 • Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi
 • Pabalsts dušas pakalpojumu apmaksai
 • Citi pašvaldības pabalsti trūcīgām un maznodrošinātām personām (pases vai cita svarīga dokumenta noformēšanai, ceļa izdevumu segšanai, kas saistīti ar pamatvajadzību nodrošināšanu, ceļa attīrīšanas no sniega izdevumu segšanai)
 • Pabalsts donoriem
 • Pabalsts krīzes situācijā

Pabalsts garantētā minimālā ienākuma nodrošināšanai

Pabalsts tiek piešķirts:

 • trūcīgām personām (ģimenēm), kuru ienākumi ir zemāki par EUR 64,00 uz vienu personu un, ja persona nespēj minimāli nodrošināt pamatvajadzības;
 • trūcīgām personām, kuras saņem vecuma pensiju, sociālā nodrošinājuma pabalstu vai invaliditātes pensiju, kuru ienākumi ir zemāki par EUR 128,06 un, ja persona nav spējīga nodrošināt pamatvajadzības minimālā apmērā.

Pabalsta apmērs un piešķiršanas kārtība:

 • pabalsta apmērs tiek aprēķināts un izmaksāts Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apmērā.

Lasīt vairāk:

Ministru kabineta noteikumi Nr.550 - Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību

2017. gada 23. novembra saistošie noteikumi  Nr.2017/8 "Par sociālo palīdzību Dagdas novadā".

2018.gada 21. februārī saistošie noteikumi Nr.2018/3 - Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2017. gada 23. novembra saistošajos noteikumos  Nr.2017/8 "Par sociālo palīdzību Dagdas novadā".

2019.gada 21. martā saistošie noteikumi Nr.2019/3 - Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2017. gada 23. novembra saistošajos noteikumos  Nr.2017/8 "Par sociālo palīdzību Dagdas novadā".

2019.gada 31. oktobrī saistošie noteikumi Nr.2019/8 - Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2017. gada 23. novembra saistošajos noteikumos  Nr.2017/8 "Par sociālo palīdzību Dagdas novadā".


Pabalsts izglītības nodrošināšanai nepieciešamo preču iegādei

Pabalsts tiek piešķirts :

 •  bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kuri mācās vispārizglītojošajās skolās un apgūst PII obligāto programmu.

Pabalsta apmērs un piešķiršanas  kārtība:

 • EUR 50,00 vienam bērnam;
 • pabalsts tiek piešķirts laika periodā no 1.augusta līdz 30.septembrim;
 • pabalsts tiek nodrošināts talonu (talonus atprečo pašvaldības izvēlētajā tirdzniecības vietā) un/vai naudas veidā (pēc mācību līdzekļu iegādes, iesniedzot sociālajam darbiniekam pirkumu apliecinošus dokumentus. 

Lasīt vairāk:

2017. gada 23. novembra saistošie noteikumi  Nr.2017/8 "Par sociālo palīdzību Dagdas novadā".

2018.gada 21. februārī saistošie noteikumi Nr.2018/3 - Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2017. gada 23. novembra saistošajos noteikumos  Nr.2017/8 "Par sociālo palīdzību Dagdas novadā".

2019.gada 21. martā saistošie noteikumi Nr.2019/3 - Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2017. gada 23. novembra saistošajos noteikumos  Nr.2017/8 "Par sociālo palīdzību Dagdas novadā".

2019.gada 31. oktobrī saistošie noteikumi Nr.2019/8 - Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2017. gada 23. novembra saistošajos noteikumos  Nr.2017/8 "Par sociālo palīdzību Dagdas novadā".


Pabalsts pamatvajadzību nodrošināšanai un citiem izdevumiem

Pabalsts tiek piešķirts :

 • trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm pamatvajadzību nodrošināšanai.

Par pabalstiem pamatvajadzību nodrošināšanai uzskatāmi:

 • pabalsts ēdināšanas pakalpojuma izdevumu segšanai medicīnas, sociālās rehabilitācijas, krīzes centru un citās institūcijās;
 • pabalsts izmitināšanas pakalpojuma izdevumu segšanai medicīnas, sociālās rehabilitācijas, krīzes centru un citās institūcijās;
 • pabalsts veselības (fiziskās un garīgās) aprūpes nodrošināšanai, saskaņā ar līdzdarbībā noteiktajiem pasākumiem un/vai sociālās rehabilitācijas plānu.

Pabalsta apmērs un piešķiršanas kārtība:

 • pabalsta apmēru nosaka pēc attaisnojošiem dokumentiem, kurus persona iesniedz sociālajā dienestā kopā ar iesniegumu, un tā apmērs personai gada laikā nedrīkst pārsniegt EUR  150,00;
 • lēmumu par pabalsta pakalpojumu apmaksai iedzīvotāju pamatvajadzību nodrošināšanai piešķiršanu pieņem Sociālais dienests, pamatojoties uz sociālā darbinieka sniegto atzinumu  par pozitīvo sadarbību ar personu sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai un pamatotu nepieciešamību apmierināt personas (ģimenes) pamatvajadzības.

Lasīt vairāk:

2017. gada 23. novembra saistošie noteikumi  Nr.2017/8 "Par sociālo palīdzību Dagdas novadā".

2018.gada 21. februārī saistošie noteikumi Nr.2018/3 - Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2017. gada 23. novembra saistošajos noteikumos  Nr.2017/8 "Par sociālo palīdzību Dagdas novadā".

2019.gada 21. martā saistošie noteikumi Nr.2019/3 - Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2017. gada 23. novembra saistošajos noteikumos  Nr.2017/8 "Par sociālo palīdzību Dagdas novadā".

2019.gada 31. oktobrī saistošie noteikumi Nr.2019/8 - Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2017. gada 23. novembra saistošajos noteikumos  Nr.2017/8 "Par sociālo palīdzību Dagdas novadā".

 

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi

Atvieglojumi tiek piešķirti:

 • trūcīgām ģimenēm.

 Atvieglojuma apmērs un piešķiršanas kārtība:

 • 90% apmērā no aprēķinātās nodokļa summas trūcīgām ģimenēm;
 • trūcīgām ģimenēm pašvaldība automātiski rēķina atvieglojumus nekustamā īpašuma nodoklim.

Lasīt vairāk:

Likums par nekustamā īpašuma nodokli

2013. gada 16.augusta saistošie noteikumi Nr.13 ,,Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Dagdas novadā”.


Pabalsts dušas pakalpojumu apmaksai

Pabalsts tiek piešķirts:

 • trūcīgām ģimenēm. 

Pabalsta apmērs un piešķiršanas kārtība: 

 • pabalstu dušas pakalpojuma apmaksai (2 reizes mēnesī) piešķir Dagdas novada sociālais dienests pēc rakstiska iesnieguma saņemšanas un citu atbilstošu dokumentu uzrādīšanas;
 • saskaņojot ar pabalsta pieprasītāju, pabalsts dušas pakalpojumu apmaksai tiek pārskaitīts pakalpojuma sniedzējam – pašvaldības iestādei "Veselības un sociālo pakalpojumu centrs "Dagda"" pēc uzstādītā rēķina.

Lasīt vairāk:

2017.gada 23.novembra saistošie noteikumi Nr.2017/9 „Par pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem Dagdas novadā”.

2019. gada 31. janvārī saistošie noteikumi Nr. 2019/1 - Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2017.gada 23.novembra saistošajos noteikumos Nr.2017/9 „Par pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem Dagdas novadā”.


Citi pašvaldības pabalsti trūcīgām un maznodrošinātām personām (pases vai cita svarīga dokumenta noformēšanai, ceļa izdevumu segšanai, kas saistīti ar pamatvajadzību nodrošināšanu, ceļa attīrīšanas no sniega izdevumu segšanai)

Pabalsts tiek piešķirts:

 • trūcīgām un maznodrošinātām personām.

Pabalsta apmērs un piešķiršanas kārtība:

 • pabalsta apmērs gada laikā vienai personai nevar pārsniegt EUR 150,00 un izmaksājams uz attaisnojošu dokumentu pamata.

Lasīt vairāk:

2017.gada 23.novembra saistošie noteikumi Nr.2017/9 „Par pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem Dagdas novadā”.

2019. gada 31. janvārī saistošie noteikumi Nr. 2019/1 - Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2017.gada 23.novembra saistošajos noteikumos Nr.2017/9 „Par pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem Dagdas novadā”.

Pabalsts donoriem

Pabalsts tiek piešķirts:

 • personām, kuras ir nodevušas asinis un kuru deklarētā dzīvesvieta ir Dagdas novada administratīvajā teritorijā.

Pabalsta apmērs un piešķiršanas kārtība:

 • par vienu asins nodošanas reizi ir EUR 5,00;
 • persona vai tā likumiskais pārstāvis sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu un uzrāda personu apliecinošu dokumentu un izziņu par asins nodošanu;
 • pabalsts tiek izmaksāts pēc katras asins nodošanas reizes (ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc asins nodošanas).

Lasīt vairāk:

2017.gada 23.novembra saistošie noteikumi Nr.2017/9 „Par pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem Dagdas novadā”.

2019. gada 31. janvārī saistošie noteikumi Nr. 2019/1 - Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2017.gada 23.novembra saistošajos noteikumos Nr.2017/9 „Par pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem Dagdas novadā”.

Pabalsts krīzes situācijā

Pabalsts tiek piešķirts:

 • personām un/vai ģimenēm, kuras nonākušas krīzes situācijās, katastrofas (ugunsgrēks, plūdi u.c.) apstākļu dēļ, paši saviem spēkiem nespēj nodrošināt pamatvajadzības un ir nepieciešama psihosociāla un materiāla palīdzība. Lēmumu pieņem Dome un pabalsta apmērs ir līdz 3 minimālajām darba algām; 
 • personām un/vai ģimenēm, kuras nonākušas krīzes situācijās citu no ģimenes (personas) gribas neatkarīgu apstākļu dēļ, paši saviem spēkiem nespēj nodrošināt pamatvajadzības un ir nepieciešama psihosociāla un materiāla palīdzība. Lēmumu pieņem Sociālais dienests, izvērtējot situāciju un personas iesniegto dokumentu pamatotību. Pabalsts nevar pārsniegt 1 (vienu) valstī noteikto minimālo darba algas apmēru.

Lasīt vairāk:

2017. gada 23. novembra saistošie noteikumi  Nr.2017/8 "Par sociālo palīdzību Dagdas novadā".

2018.gada 21. februārī saistošie noteikumi Nr.2018/3 - Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2017. gada 23. novembra saistošajos noteikumos  Nr.2017/8 "Par sociālo palīdzību Dagdas novadā".

2019.gada 21. martā saistošie noteikumi Nr.2019/3 - Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2017. gada 23. novembra saistošajos noteikumos  Nr.2017/8 "Par sociālo palīdzību Dagdas novadā".

2019.gada 31. oktobrī saistošie noteikumi Nr.2019/8 - Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2017. gada 23. novembra saistošajos noteikumos  Nr.2017/8 "Par sociālo palīdzību Dagdas novadā".

 

Informācija atjaunota 06.05.2020.