Ziņas, Domes ziņas

27.05.2021

Domes sēdes lēmumi

1 1/
  • 1

27. maijā notika Dagdas novada domes sēde.

Apstiprināja Veselības un sociālo pakalpojumu centra “Dagda” veļas mazgātuves maksas pakalpojumu cenrādi no 2021.gada 1.jūnija.

Nolēma noteikt kustamās mantas – automašīnas ŠKODA OCTAVIA, valsts reģistrācijas Nr.HO679 atsavināšanas veidu – pārdošana par brīvu cenu. Apstiprināja automašīnas ŠKODA OCTAVIA pārdošanas cenu 1000 EUR.

Nolēma izsniegt Bērziņu pagasta zemnieku saimniecībai "Zītari", speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā Osvas ezerā, piešķirot zvejas tīklu limitu 150 metri. Speciālās atļaujas (licences) derīguma termiņš ir no 2021.gada 22.jūnija līdz 2026.gada 21.jūnijam.

Nolēma izsniegt Individuālā komersantam Normundam Brokānam, speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā Ežezerā, piešķirot zvejas tīklu limitu 300 metri. Speciālās atļaujas (licences) derīguma termiņš ir  no 2021.gada 1.jūnja līdz 2026.gada 31.maijam.

Apstiprināja 2021.gada 5.maijā notikušās elektroniskās izsoles rezultātus par pašvaldības nekustamā īpašuma Ziedlauki, adrese: Latgales iela 9, Svarinci, Svariņu pag., Dagdas nov., kas sastāv no zemes gabala 1,1665 ha platībā (kadastra apzīmējums 6090 001 3381) un uz tās esošām 2 ēkām (kadastra apzīmējumi: 6090 001 3381 001 un 6090 001 3381 002), pārdošanu par izsolē nosolīto augstāko cenu 1450 EUR.

Apstiprināja Dagdas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 6042 004 0586, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6042 004 0364 (1,88 ha platībā), nosacīto cenu 1 500 EUR.

Apstiprināja Dagdas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – kadastra numurs 6042 006 0007, kas sastāv no 2 zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6042 009 0059  un 6042 009 0144, ar kopējo platību 8,74 ha,  nosacīto cenu 10 800 EUR.

Apstiprināja Dagdas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Čarkas, Ezernieku pagastā, Dagdas novadā, kadastra numurs 60560050281, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 60560050281 (8,77 ha platībā),  nosacīto cenu 7 400 EUR.

Nolēma veikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 60540010233 (platība 5,1 ha) Dagdas pagastā, Dagdas novadā kadastrālo uzmērīšanu un zemes robežu plāna izgatavošanu, reģistrēt nekustamo īpašumu zemesgrāmatā. Nekustamā īpašuma novērtēšanai izveidoja Novērtēšanas komisiju šādā sastāvā:

Ilona JAKUŠONOKA – ekonomiste;

Valērijs MASJUKS – nekustamā īpašuma speciālists;

Ainārs STREĻČS – zemes lietu speciālists.

Nolēma atsavināt Dagdas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Matuši, Andrupenes pagastā, Dagdas novadā, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6042 004 0114, ar kopējo platību 3,2 ha, pārdodot to elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli. Noteica nekustamā īpašuma pārdošanas nosacīto cenu (izsoles sākumcenu) 3300 EUR.

Nolēma novirzīt no pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem EUR 25 000,- ELFLA līdzfinansētā projekta “Dagdas novada ceļu infrastruktūras pārbūve” – autoceļa “Mamonova – Karaļi” pārbūvei  Andzeļu pagastā īstenošanai - projekta neattiecināmo izmaksu finansēšanai. Novirzīja no pašvaldības ceļu fonda nesadalītajiem līdzekļiem EUR 25 000,- ELFLA līdzfinansētā projekta “Dagdas novada ceļu infrastruktūras pārbūve” – autoceļa “Mamonova – Karaļi” pārbūvei  Andzeļu pagastā īstenošanai - projekta neattiecināmo izmaksu finansēšanai.

Veica grozījumus Ezernieku pagasta pārvaldes “Jaundomes muižas vides izglītības centra un ekspozīciju zāles” maksas pakalpojumu cenrāža 3. un 6.punktā. Apstiprināja Ezernieku pagasta pārvaldes “Jaundomes muižas vides izglītības centra un ekspozīciju zāles” maksas pakalpojumu cenrādi jaunā redakcijā no 2021.gada 1.jūnija.

Apstiprināja Dagdas novada pašvaldības konsolidēto gada pārskatu par 2020.gadu:

  1.  Finanšu pārskats par 2020.gadu, t.sk.:

1.1.Pārskats par finansiālo stāvokli (bilanci):

  • bilances vērtība pēc stāvokļa uz 01.01.2020. –  18 259 142 EUR.
  • bilances vērtība pēc stāvokļa uz 31.12.2020. –  20 868 003 EUR.

1.2.Pārskats par darbības finansiālajiem rezultātiem;

1.3.Pašu kapitāla izmaiņu pārskats;

1.4.Naudas plūsmas pārskats;

1.5.Finanšu pārskata pielikumi.

     2. Budžeta izpildes pārskats par 2020.gadu, t.sk.:

2.1. pamatbudžeta izpildes pārskats:

  • ieņēmumi  –  12 408 840 EUR;
  • izdevumi – 11 743 974 EUR ;

2.2. ziedojumu un dāvinājumu budžeta izpildes pārskats:

  • ieņēmumi – 595 EUR;
  • izdevumi – 25 595 EUR.

Apstiprināja Dagdas novada pašvaldības publisko pārskatu par 2020.gadu.

Noteica darba stundas tarifa likmi vēlēšanu iecirkņu  komisiju locekļiem 2021.gada pašvaldību vēlēšanās.

Pagarināja dzīvojamās telpas īres līgumu uz pašvaldības dzīvokli 2 personām un izīrēja pašvaldības dzīvokli 1 personai.

Nolēma atļaut pašvaldības ēkai Miera ielā 10, Svarincos (kad. apzīmējums 6090 001 0509) mainīt būves tipu  no 12110103 (restorāni, kafejnīcas un citas sabiedriskās ēdināšanas ēkas)  uz  - 12720102 (ar apbedīšanu saistītās ēkas).

Izskatīti ar nekustamo īpašumu saistīti jautājumi: par nomas tiesību piešķiršanu uz neapbūvētu zemi; par nomas tiesību atteikumu; par  neapbūvētas zemes nomas tiesību piešķiršanu personisko palīgsaimniecību vajadzībām; par neapbūvētās zemes nomas tiesību pagarināšanu; par neapbūvētās zemes starpgabala nomas tiesību pagarināšanu; par zemes apakšnomu; par zemes nomas tiesību izbeigšanu; par apbūvētas zemes nomas tiesību piešķiršanu; par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu; par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu; par Dagdas novada pašvaldības 25.02.2021. lēmuma Nr.33& “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Enerģētiķi” Dagdas pagastā” precizēšanu; par adreses piešķiršanu; par adreses likvidēšanu; par nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu; par nosaukuma piešķiršanu pašvaldības nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.6090 004 0078 Svariņu pagastā; par pašvaldības zemes vienību “Novadnieki” Šķaunes pagastā; par neiznomāto zemes gabalu saraksta apstiprināšanu; par mazdārziņiem un ganībām iznomāto zemesgabalu saraksta apstiprināšanu Dagdas pilsētā.

Papildus tika izskatīts viens jautājums.

Apstiprināja 2021.gada 20.maijā notikušās elektroniskās izsoles rezultātus par pašvaldības kustamās mantas – cirsmas pašvaldības īpašumā “Garaudžu karjers”, Ezernieku pagastā, Dagdas novadā (1.kvartāla 2.nogabals), pārdošanu par izsolē nosolīto augstāko cenu 900EUR.

Izpilddirektors sniedza pārskatu par pašvaldības veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildi.

 

Ar pilnu domes sēdes protokolu, pielikumiem un audio ierakstu varēs iepazīties www.dagda.lv/ Pašvaldība/Dokumenti/Novada domes protokoli.
 

 

Informāciju sagatavoja:
Sanita Karpoviča
Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas vadītāja

 

 

 

 

 

 

<- Atpakaļ uz: VISAS ZIŅAS