Zemes noma

Zemes vienību nomas tiesību izsoles un zemes nodošanu nomā ar izpirkuma tiesībām

1 20.06.2018
Lauksaimniecības zemes nodošanu nomā ar izpirkuma tiesībām

Dagdas novada pašvaldības dome 2018.gada 20.jūnija sēdē nolēma pagarināt pieteikšanās termiņu uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6054 004 0207 īpašumā “Gruduļi”, Alženovā, Dagdas pagastā, nomu ar izpirkuma tiesībām.

[vairāk]

Par Dagdas novada pašvaldības īpašumā, valdījumā vai zemes reformas laikā rīcībā esošu neapbūvētu zemes gabalu iznomāšanu