Zemes noma

Zemes vienību nomas tiesību izsoles un zemes nodošanu nomā ar izpirkuma tiesībām

šajā sarakstā nav jaunumu ierakstu.

Par Dagdas novada pašvaldības īpašumā, valdījumā vai zemes reformas laikā rīcībā esošu neapbūvētu zemes gabalu iznomāšanu