Zemes noma

Par Dagdas novada pašvaldības īpašumā, valdījumā vai zemes reformas laikā rīcībā esošu neapbūvētu zemes gabalu iznomāšanu

Neiznomāto zemes vienību saraksts Dagdas novadā

 

Nr.

p.k.

Pagasts

Zemes vienības statuss

Zemes vienības kadastra apzīmējums

Platība

 

1.

Andrupenes pagasts

pašvaldībai piekritīga zeme

6042 004 0151

1,0 (daļa no z.g.)

2.

Bērziņu pagasts

pašvaldībai piekritīga zeme

6050 004 0184

1,5

3.

Bērziņu pagasts

pašvaldībai piekritīga zeme

6050 004 0390

0,9

4.

Dagdas pagasts

pašvaldībai piekritīga zeme

6054 005 0177

2,8

5.

Bērziņu pagasts

pašvaldībai piekritīga zeme

6050 003 0229

1,2

6.

Bērziņu pagasts

pašvaldībai piekritīga zeme

6050 003 0274

1,5

7.

Bērziņu pagasts

pašvaldībai piekritīga zeme

6050 003 0348

3,0

8.

Ezernieku pagasts

pašvaldībai piekritīga zeme

6056 003 0078

1,8 (daļa no z.g.)

9.

Ezernieku pagasts

pašvaldībai piekritīga zeme

6056 005 0105

2,5 (daļa no z.g.)

10.

Ezernieku pagasts

pašvaldībai piekritīga zeme

6056 005 0075

3,5 (daļa no z.g.)

11.

Ezernieku pagasts

pašvaldībai piekritīga zeme

6056 009 0062

4,0 (daļa no z.g.)

12.

Konstantinovas pagasts

pašvaldībai piekritīga zeme

6076 004 0126

0,52

13.

Konstantinovas pagasts

pašvaldībai piekritīga zeme

6076 004 0201

0,8

14.

Svariņu pagasts

pašvaldībai piekritīga zeme

6090 001 3375

2,9

15.

Svariņu pagasts

pašvaldībai piekritīga zeme

6090 001 0223

0,6

16.

Svariņu pagasts

zeme zemes reformas pabeigšanai

6090 001 0228

1,18

 

Iesniegumi zemes nomas tiesību iegūšanai iesniedzami Dagdas novada pašvaldībā

līdz 2017.gada 14.aprīlim.