Dagdas vidusskolas teritorijas apzaļumošana

Projekta realizācija Dagdas vidusskolā

 

Visi cilvēki zina, cik svarīgas ir tīras, mājīgas, sakoptas un funkcionālas telpas, kurās mēs dzīvojam, mācāmies un strādājam. Dagdas vidusskolā lielāko dienas daļu mācās 415 skolēni un strādā 68 darbinieki.

Pateicoties Dagdas novada pašvaldības rūpēm, Dagdas vidusskolas telpas ar katru gadu kļūst pievilcīgākas: izremontēta aktu un sporta zāle, atjaunoti mācību kabineti, iegādātas jaunas mēbeles, jauni datori, videoprojektori.

      

Ne mazāk svarīga ir skolas apkārtne, tāpēc arī par to mēs rūpējamies. Katru gadu 12. klašu skolēni mācību gada beigās dāvina skolai košumkrūmus vai puķes. Šogad mēs esam pateicīgi 12. klašu skolēniem un viņu audzinātājām par āra puķu podiem un puķēm, kuras viņi iestādīja paši.

    

Gada sākumā Dagdas novada pašvaldība izsludināja konkursu ,,Sabiedrība ar dvēseli 2014”. Dalība projektos paver iespēju realizēt kādu ideju. Mazpulcēni kopā ar savu vadītāju un skolas administrāciju nolēma piedalīties izsludinātajā konkursā.

    

Mazpulka galvenais darbības virziens: bērnu un jauniešu lietderīga, videi draudzīga darbība, attīstot projektu rakstīšanas un realizēšanas prasmes. Katru gadu mazpulcēni izstrādā projektus augkopībā, lopkopībā, mājsaimniecībā, veic pētniecisko darbību.

  

Projekta izstrādes grupa vienojās par to, ka skolas fasādes pusē būtu  jāierīko košumkrūmu stādījumi no tūjām, skujeņiem un bārbelēm. Košumkrūmu dobes izveides plānošanā piedalījās arī ainavu arhitekts Aivars Klismets.

    

Ieguvēji, pirmkārt, no tā būs paši skolēni, kuri savām rokām veidos košumkrūmu dobi, stādīs augus un laistīs tos. Svarīgi ir parādīt skolēniem, ka paši varam veidot skaistāku vidi, kurā dzīvojam. Tā kā Dagdas vidusskola ir novada bāzes skola, tad šeit katru gadu ierodas skolēni un skolotāji no citām skolām. Mēs sadarbojamies ar Baltkrievijas valsts Verhnedvinskas ģimnāziju, esam aktīvi starptautiskā COMENIUS projekta dalībnieki, tāpēc skolu apmeklē arī ārzemju viesi. Dagdas vidusskola ir kā Dagdas vizītkarte, tāpēc svarīga ir tās apzaļumošana. Ir svarīgi izveidot to skaistāku arī tāpēc, lai katrs garāmgājējs un garāmbraucējs varētu priecāties par sakoptu dabas stūrīti mūsu pilsētā. Tā kā skolas apkārtni mēs apzaļumojam ar košumkrūmiem, ceram, ka projekta rezultāti būs ilglaicīgi.

 

Cik priecīgi mēs bijām, kad uzzinājām, ka mūsu projekts ir guvis atbalstu! SIA ,,Dagdas komunālā saimniecība” atveda melnzemi, tika frēzēta zeme, nopirkti, stādīti un laistīti košumkrūmi. Projekta realizācijā piedalījās ne tikai darba grupa, bet arī citi skolēni un tehniskie darbinieki. Arī turpmāk mēs rūpēsimies par pašu veidoto košumkrūmu dobi. Mēs ļoti ceram, ka mūsu veikums iepriecinās Dagdas iedzīvotājus un ciemiņus.

  

Gribu pateikt paldies Dagdas novada pašvaldībai par iespēju piedalīties projektā, gūt atbalstu. Paldies visiem, kuri strādāja pie projekta izstrādes un  realizācijas!

 

Vija Gekiša

Dagdas vidusskolas direktore

28.05.2014.