Uzsākta projekta „Amatniecība bez robežām”, akronīms Crafts, īstenošana

Latgales plānošanas reģions, kā vadošais partneris, sadarbībā ar piecām Latgales pašvaldībām - Dagdas novada pašvaldība, Daugavpils pilsētas dome, Rēzeknes novada pašvaldība, Balvu novada pašvaldība, Daugavpils novada pašvaldība, un diviem sadarbības partneriem no Krievijas- Pleskavas apgabala Porhovas rajona administrāciju un Pleskavas apgabala Garantiju un Uzņēmējdarbības attīstības fondu, ir uzsācis Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta LV-RU-018 “Amatniecība bez robežām”, akronīms Crafts (Amatniecība), īstenošanu, kas paredz skalu grozu izgatavošanas darbnīcas izbūvi, grīdas ieklāšanu un krāsns pārmūrēšanu kalēja darbnīcā “Andrupenes lauku sētas” teritorijā.

Projekta vispārējais mērķis ir veicināt amatniecības attīstību, sekmējot jaunu kopīgu produktu un pakalpojumu radīšanu, izmantojot pieejamos vietējos resursus un tradicionālās prasmes, kā arī atbalstīt amatniekus uzņēmējdarbības uzsākšanā un veicināšanā.

Projekta īstenošanai Dagdas novada pašvaldībai piešķirtas kopējās izmaksas 34100 EUR apmērā, no kurām Latvijas - Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014. - 2020. gadam līdzfinansējums sastāda 30 690 EUR.

Projekta kopējās izmaksas 799 740,50 EUR, no kurām 719 766,45 EUR ir programmas finansējums. Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmu 2014.– 2020.gadam līdzfinansē Eiropas Savienība, Latvijas Republika un Krievijas Federācija. Projekta īstenošanas periods ir 24 mēneši.

Programmas mājas lapa www.latruscbc.euŠī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Dagdas novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli. Programma finansiāli atbalsta vienotas pārrobežu attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju.

Programmu līdzfinansē Eiropas Savienība, Latvijas Republika un Krievijas Federācija.

 

Attīstības un plānošanas nodaļas projektu koordinatore

Kristīne Vasiļevska

 

28.10.2019.