Andrupenes lauku sētas teritorijā izbūvēta skalu grozu pīšanas darbnīca un atjaunota kalēja darbnīca

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Dagdas novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli. Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu

2020.gada nogalē Andrupenes lauku sētas teritorijā ir izbūvēta skalu grozu izgatavošanas darbnīca, ieklāta grīda un pārmūrēta krāsns kalēja darbnīcā. Visas šīs darbības tika veiktas Latgales plānošanas reģiona īstenotā Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta LV-RU-018 “Amatniecība bez robežām”, akronīms Crafts (Amatniecība) ietvaros.


Projekta “Amatniecība bez robežām” mērķis ir veicināt amatniecības attīstību, sekmējot jaunu kopīgu produktu un pakalpojumu radīšanu, izmantojot pieejamos vietējos resursus un tradicionālās prasmes, kā arī atbalstīt amatniekus uzņēmējdarbības uzsākšanā un veicināšanā, tūrisma pakalpojumu attīstību Latgales-Pleskavas reģionā.


Būvdarbus Andrupenes lauku sētā veica SIA “Anlok”, savukārt būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināja SIA “Līgaiši”. Būvdarbi tika pabeigti 2020.gada septembrī un pieņemti ekspluatācijā 2020.gada 2.novembrī.

Projekta kopējais budžets ir 799 740,50 EUR. Projekta līdzfinansējums no Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam ir 719 766,45 EUR. Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmu 2014.-2020.gadam līdzfinansē Eiropas Savienība, Latvijas Republika un Krievijas Federācija. Dagdas novada pašvaldības līdzfinansējums 3410.00 EUR.

Projekta īstenošanas laiks 01.06.2019. – 31.05.2021.

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam finansiāli atbalsta vienotas pārrobežu attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju. 

 

Projekta LV-RU-018 “Amatniecība bez robežām” koordinators

Olga Gekiša

06.11.2020