"Crafsmanship without Borders" (Crafts) Nr. LV-RU-018

Programma: Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam

Programma finansiāli atbalsta vienotas pārrobežu attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju. Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu.

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Latgales plānošanas reģions un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.

Programmu līdzfinansē Eiropas Savienība, Latvijas Republika un Krievijas Federācija.

Projekta nosaukums: „Amatniecība bez robežām”

Projekta nosaukums angļu valodā: „Craftsmanship without Borders”

Akronīms: Crafts

Projekta numurs: LV-RU-018

Projekta vadošais partneris – Latgales plānošanas reģions.

Projekta partneri: Daugavpils pilsētas dome, Rēzeknes novada pašvaldība, Balvu novada pašvaldība, Dagdas novada pašvaldība, Daugavpils novada pašvaldība, Pleskavas apgabala Porhovas rajona administrācija un Pleskavas apgabala uzņēmējdarbības attīstības un garantiju fonds.

Projekta periods: 24 mēneši (01.06.2019.-31.05.2021.)

Projekta mērķis: Projekta mērķis ir tādu jaunu pārrobežu amatniecības produktu un pakalpojumu izveidošana, kas izmantotu vietējos resursus un apmeklētāju piesaistei Latgales-Pleskavas reģionam varētu tikt reklamēti kā kopējie tūrisma produkti. Projekta aktivitātes ir vērstas uz amatniekiem kā vietējās kultūras un tradīciju glabātājiem un attīstītājiem tādos amatniecības sektoros kā metālapstrāde, tekstils, ieskaitot aušanu un šūšanu, kokapstrāde un keramika un stikls. Projekts uzlabos nepieciešamo infrastruktūras un teorētisko bāzi amatniekiem jaunu radošu produktu un pakalpojumu izveidei 15 vietās Latvijas un Krievijas pierobežā, kas tiks reklamēti, lai piesaistītu potenciālo apmeklētāju interesi.

Projekta kopējais budžets: 799 740,50 EUR.

Projekta līdzfinansējums no Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam ir 719 766,45 EUR.

Projekta partneru budžets:

Latgales plānošanas reģions- EUR 228480

Daugavpils pilsētas dome- EUR 51500

Rēzeknes novada pašvaldība- EUR 52500

Balvu novada pašvaldība- EUR 61500

Dagdas novada pašvaldība- EUR 34100

Daugavpils novada pašvaldība- EUR 61500

Pleskavas apgabala Porhovas rajona administrācija- EUR 119219

Pleskavas apgabala uzņēmējdarbības attīstības un garantiju fonds- EUR 190941,50

Projektā paredzētās aktivitātes:

AP1 Projekta vadība un koordinācija

Aktivitātes ietvaros tiks nodrošināta projekta vadība un ieviešana, partneru sadarbība, projekta dokumentu un atskaišu gatavošana un uzglabāšana.

AP2 Projekta publicitāte un redzamība

Aktivitātes ietvaros tiks izveidota kopīga interneta platforma amatniecības produktu popularizēšanai, izveidoti video stāsti, nodrošināta dalība tūrisma izstādēs, sagatavoti mārketinga materiāli un rīkota projekta noslēguma konference.

AP3 Jaunu amatniecības produktu attīstīšana

Aktivitātes ietvaros amatniekiem tik organizētas apmācības radošās uzņēmējdarbības prasmju paaugstināšanai, rīkotas tematiskās darba grupas, lai veicinātu jaunu amatniecības produktu radīšanu un organizēti pārrobežu pasākumi amatniekiem, kur prezentēt savus produktus.

AP4 Amatniecības aprīkojuma modernizācija

Aktivitātes ietvaros Latgales plānošanas reģions nodrošinās nepieciešamā amatniecības aprīkojuma iegādi un modernizāciju 8 Latgales reģiona pašvaldībās-

Riebiņu novada pašvaldībā- EUR 10000

Krāslavas novada pašvaldībā- EUR 6000

Ilūkstes novada pašvaldībā- EUR 2000

Aglonas novada pašvaldībā- EUR 15 000

Rugāju novada pašvaldībā- EUR 2100

Preiļu novada pašvaldībā- EUR 6800

Līvānu novada pašvaldībā- EUR 2600

Ciblas novada pašvaldībā- EUR 30000,

kā arī amatniecības aprīkojuma iegādi 2 Krievijas pašvaldībās nodrošinās krievu partneri-

Porhovā- EUR 8000

Pleskavā- EUR 11000.

AP5 Kultūras un vēstures objektu uzlabošana tūrisma veicināšanai

Aktivitātes ietvaros tiks veikti infrastruktūras uzlabošanas darbi 6 pašvaldībās-

Daugavpils pilsētā- izstāžu un radošo darbnīcu telpas izveide keramiķiem un metālmāksliniekiem Cietokšņa teritorijā (8. Bastiona pulverpagrabs, Nikolaja iela 15, Daugavpils),

Rēzeknes novada Lūznavā- Smēdes izveide Lūznavas muižas teritorijā.

Balvos- koka un metāla radošo darbnīcu izveide seno amatu mājā (Lāča dārzs, Brīvības iela 52, Balvi)

Dagdas novada Andrupenē, Andrupenes lauku sētā kalēju un kokamatnieku darbnīcas pārbūve.

Daugavpils novada Berķenelē, Izstāžu un tekstila radošo darbnīcu telpas izveide pārbūvējot šķūni Raiņa mājās Berķenelē.

Porhovā (Krievija)- Amatnieku mājas remonts.

 Kontaktpersonas:

Projekta vadītāja Kristīne Smagare, tel.+371 26461457, e-pasts kristine.smagare@lpr.gov.lv

Projekta koordinatore Natālija Kurakina, +371 28352225, e-pasts natalija.kurakina@lpr.gov.lv