Starptautiskā jauniešu vasaras nometne Dagdā

 

Šī gada 02. jūlijā Dagdā noslēdzās starptautiskā jauniešu vasaras nometne – “HEALTHY LIFESTYLE AND ECOLOGY”. Kopumā nometnē piedalījās 32 dalībnieki no Latvijas (Dagdas vidusskolas ) un Lietuvas ( Visaginas pilsētas izglītības iestādēm). Astoņu dienu garumā (25.06.18.-02.07.18.) nometnes dalībnieki pilnveidoja  prasmi sadarboties, strādāt komandā, mācīties būt atbildīgam, domāt un darboties veselīgi un radoši, izzināt sevi un dabu, rūpēties par pilsētvides, vides un savu veselību, lietderīgi un aktīvi pavadīt brīvo laiku.

Nometnes organizatori, dalībnieki, pedagogi neslēpa prieku par paveikto, tomēr arī uzsvēra, ka, nometnei tuvojoties noslēgumam, pārņem dalītas izjūtas.

Nometni varētu raksturot kā dziesmu „Kalniem pāri"- visu laiku bija kā pa kalniem: ceļojām uz augšu, uz leju. Bija dažādām emocijām bagāti mirkļi. Protams, bija situācijas, kad iespringt vajadzēja vairāk, tomēr virsroku ņēma pozitīvās emocijas. Šī bija pirmā starptautiskā nometne, kuru organizējām Interreg V-A Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020.gadam projekta "Healthy life - first steps in creating happy future" /“HEALTHYLIFE”, LLI-329 ietvaros, tādēļ esam ieguvuši daudz jauna, ne tikai sadraudzības ziņā, bet arī zināšanu un pieredzes līmenī.

Visu nometnes laiku viena no prioritāte bija dalībnieku starpā ieviest kopības izjūtu, lai latviešu jaunieši un lietuviešu jaunieši justos kā viens vesels.

Nometnes uzdevumi bija tendēti uz veselīgu dzīvesveidu, komunikāciju, sadraudzību un sadarbību.

Jaunieši daudz strādāja grupās , veidoja kopīgus darbus, tad  prezentēja savu veikumu. Vakaros devās iepazīt pilsētu. Nometnes laikā tika apmeklētas vairākas Latgalē zināmas vietas.

Lietuviešu dalībniekiem un pedagogiem ļoti patika latviešu atvērtība un komunikabilitāte. Viņi vairākkārt uzsvēra, ka apbrīno to mieru, ar kādu mēs uzņemam vairāk nekā 32 dalībniekus. Mums ir liels prieks to dzirdēt, jo centāmies, lai viņiem te patiktu, lai viņi justos labi.

Lietuvas skolotājas piebilda: - Perfekti organizēta programma no latviešu partneriem, viss bija pārdomāts. Arī atbalsta grupa bija uzdevuma augstumos.

Kvalitātes rādītājs un neizsakāmi liels gandarījums ir tas, ka dalībniekiem ļoti patika nometnes programma. Tas norāda uz to, ka esam labi reklamējuši projektu un tā mērķi, vērtības, esam parādījuši, ka ir vērts ievērot veselīgu dzīvesveidu un  saudzēt dabu. 8 dienu  garumā par  veselīgu  ēdināšanu  rūpējās  Dagdas  vidusskolas  ēdnīcas kolektīvs  Natālijas Bistrovas vadībā. Ēdiens  neatkārtojās  nevienu  dienu. Sabalansēts, garšīgs.

Dagdas projektu komanda, it īpaši pedagogi, kuri uzņēma un strādāja ar nometnes dalībniekiem ( Marija Micķeviča, Leonora Lune, Diāna Kiseļova, Lidija Kudrjavceva, Aija Pabina, Harolds Kavinskis, Aivars Bačkurs), savu darbu ir veikusi izcili!  

Nometnes plānošanas periods bija garš, bet pati nometne paskrēja ļoti ātri. Katra diena bija piepildīta. Saule, vējš, lietus, daba un ūdens - tika izbaudīts viss.

Lai arī jaunieši starptautiskā nometnē piedalās pirmo gadu, viņi esot lieliski iejutušies, no viņiem starojot liela enerģija, sirsnība, viņi tverot visu jauno.

Projekta mērķis: uzlabot pieejamību un efektivitāti izglītības, sporta un sociālo infrastruktūru efektīvai īstenošanai jaunas sociālās iekļaušanās pasākumus pierobežas reģionos Dagdā un Visaginas.

Galvenās aktivitātes:

1.         Investīcijas infrastruktūrā :

•           Tiks rekonstruēts sporta stadions Dagdā ( Dagdas vidusskolas teritorijā)

•           Tiks rekonstruētas mācību telpas Visaginas house of creativity.

2.         Samazināta sociālā nevienlīdzība, uzlabojot izpratni par veselīgu dzīvesveidu un ekoloģiju starp riskam pakļautiem jauniešiem un bērniem ar īpašajam vajadzībām, veidojot draudzīgu tīklu starp Lietuvas un Latvijas jauniešiem.

3.         Tiks organizēti vairāki izglītojošie pasākumi: Starptautiskās  vasaras nometnes, sporta spēles un “Šefpavārs jauniešiem” u.c. aktivitātes.

4.         Projekta partneri kopīgi veiks pētījumu par veselīgu dzīvesveidu, lai noteiktu zināšanu līmeni par veselīgu dzīvesveidu un ekoloģiju bērniem un jauniešiem. Informācija tiks apkopota, lai izstrādātu 8 jaunas neformālās izglītības programmas lietuviešu un latviešu valodā.

Projektā piešķirtais finansējums:

projekta kopēja summa – 720 069,24 EUR, no tiem 612 058,85 EUR – 85 % ERAF, 108 010,39 valsts budžeta līdzfinansējums.

Dagdas novada pašvaldības kopējā finansējuma daļa 371 145,04  EUR, no tiem 315 473,28 EUR – ERAF un 55 671,76  EUR –valsts budžeta finansējums.

Saite uz Programmas mājas lapu www.latlit.eu    

Saite par projektu http://www.dagda.lv/projekti/parrobezu-projekti/2014-2020/interreg-latvija-lietuva/veseliga-dzive-pirmie-soli-radit-laimigu-nakotni.html

Saite uz oficiālo ES mājas lapu www.europa.eu   

Šī informācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu.

Par šī publikācijas saturu pilnībā atbild Dagdas novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Projekta koordinatore: Ligita Nagļa, ligita.nagla@dagda.lv , t. 29366163