PROJEKTA PARTNERU DARBA GRUPAS SAPULCE LIETUVĀ

 

Šī gada 12. februārī projekta partneri Visaginas “Visagino Kūrybos Namai” organizēja Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta „ VESELĪGA DZĪVE- PIRMIE SOĻI RADĪT LAIMĪGU NĀKOTNI ( HEALTHY LIFE- FIRST STEPS IN CREATING HAPPY FUTURE/ HEALTHYLIFE, LLI-329” partneru darba grupas sanāksmi.

Darba grupas sanāksmē, kas notika Visaginā, Lietuvas partneri prezentēja sagatavotās neformālās mācību programmas: par veselīgu uzturu, ekoloģiju, kaitīgiem paradumiem, veselīgu dzīvesveidu. Sanāksmes laikā tika apspriestas šo programmu īstenošanas metodes, to kopīga ieviešana nodarbībās gan Latvijas, gan Lietuvas partneriem, lai sasniegtu projektā plānotos sasniedzamos rezultātus.

Apspriesti aktuālie projekta īstenošanas jautājumi un pārskatīts pašreizējā projekta īstenošanas plāns (III periods).

Lietuvas partneri sniedza informāciju par infrastruktūras darbiem, kā arī Latvijas partneri stāstīja par plānoto infrastruktūras darba laika grafiku, kas tiek plānota un ieviesta saskaņā ar projekta laika ieviešanas gaitu.

Dagdas novada pašvaldība informēja, ka ir izsludinājusi šī projekta “LOGO IZSTRĀDES KONKURSU”. Konkursa mērķis ir izvēlēties logo, kurš tiks izmantots poligrāfiskajos izdevumos, pasākumu vizuālajā noformējumā, apliecībās, diplomos, reprezentācijas materiālos, suvenīros, projekta materiālu vizuālajā noformējumā.

Darba grupa turpināja darbu pie IV perioda plānotajiem darbiem un laika grafikiem: starptautiskās vasaras nometnes organizēšana Lietuvā, kura tiek plānota jūnija mēnesī, neformālo izglītības programmu testēšana, izglītojošo video rullīšu par attiecīgajām tēmām veidošanu, informatīvo plakātu, saistībā ar ekoloģijas tēmām, zīmēšana, kā arī veselīgu ēdienkaršu sagatavošana u.c. aktivitātes.

Īstenojot šo projektu, Dagdas novada pašvaldības attīstībā tiks ieguldītas investīcijas gan mācību programmu izveidošanā, gan starptautisku izglītojošo pasākumu īstenošanā, gan mācību infrastruktūras uzlabošanā, kas būtiski uzlabos mācību iestādes kapacitāti, samazinās sociālo nevienlīdzību, uzlabojot izpratni par veselīgu dzīvesveidu un ekoloģiju starp riskam pakļautiem jauniešiem un bērniem ar īpašajām vajadzībām, veidojot draudzīgu tīklu starp Lietuvas un Latvijas jauniešiem.

Projektā piešķirtais finansējums:

projekta kopēja summa – 720 069,24 EUR, no tiem 612 058,85 EUR – 85 % ERAF, 108 010,39 valsts budžeta līdzfinansējums.

Dagdas novada pašvaldības kopējā finansējuma daļa 371 145,04 EUR, no tiem 315 473,28 EUR – ERAF un 55 671,76 EUR –valsts budžeta finansējums.

Saite uz Programmas mājas lapu: www.latlit.eu

Saite par projektu: http://www.dagda.lv/projekti/parrobezu-projekti/2014-2020/interreg-latvija-lietuva/veseliga-dzive-pirmie-soli-radit-laimigu-nakotni.html

Saite uz oficiālo ES mājas lapu: www.europa.eu

Šī informācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu.

Par šī publikācijas saturu pilnībā atbild Dagdas novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Projekta koordinatore: Ligita Nagļa, ligita.nagla@dagda.lv , 29366163

Projekta asistente-darbības koordinatore: Marija Mickeviča, marija.mickevica@dagda.lv

 12.02.2019.