PROJEKTA PARTNERU DARBA GRUPAS SAPULCE LATVIJĀ

 

Šī gada 04.decembrī partneri no Visaginas  “Visagino Kūrybos Namai”, organizēja  Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta „ VESELĪGA DZĪVE- PIRMIE SOĻI RADĪT LAIMĪGU NĀKOTNI ( HEALTHY LIFE- FIRST STEPS IN CREATING HAPPY FUTURE/ HEALTHYLIFE, LLI-329” partneru darba grupas sanāksmi.

04.decembra darba grupas sapulces kārtībā:

  1. Projekta  īss vispārējais apskats par izglītības aktivitātēm,
  2. Sagatavoto izglītības programmu prezentācija, Latvijas partneru piemēri, diskusijas
  3. Sagatavoto mācību programmu prezentācija, Lietuvas partneru piemēri, diskusijas
  4. Diskusijas un neformālo mācību programmu īstenošanas nosacījumi

Darba grupas pasākumā, kas notika Jaundomes muižas vides izglītības centrā, partneri prezentēja sagatavotās neformālo mācību programmas par: veselīgu uzturu, ekoloģiju, kaitīgie paradumi, veselīgs dzīvesveids.

Galvenais sanāksmes mērķis -  apspriest programmas īstenošanas metodes. Projekta skolotāji iepazīstināja ar dažādām interaktīvām darba formām un neformālās izglītības metodēm, tika rīkotas dzīvīgas diskusijas par izglītības metožu pielietojumu.

Šī partneru tikšanās bija īpaša. Tā notika Adventes laikā- miera un pārdomu laikā. Tāpēc šajā tikšanās abu partneru dalībnieki patiesi pateicās viens otram  par sapratni, atbalstu un optimismu par cēlu mērķi -  panākumiem mūsu valsts jauniešu pašrealizācijā un izaugsmē. Vēl viena sapulce plānota 2019. gada sākumā Lietuvā.

Šīs dienas pirms Ziemassvētkiem

Ved mūs pretim kādam baltam klusumam,

Aiz kura ir kaut kas mīļš, sen aizmirsts un pazaudēts,

Kas mums atkal no jauna jāatrod.

 

Īstenojot šo projektu, Dagdas novada pašvaldības attīstībā tiks ieguldītas investīcijas gan mācību programmu izveidošanā, gan starptautisku izglītojošo pasākumu īstenošanā, gan mācību infrastruktūras uzlabošanā, kas būtiski uzlabos mācību iestādes kapacitāti, samazinās sociālā nevienlīdzību, uzlabojot izpratni par veselīgu dzīvesveidu un ekoloģiju starp riskam pakļautiem jauniešiem un bērniem ar īpašajam vajadzībām, veidojot draudzīgu tīklu starp Lietuvas un Latvijas jauniešiem.

Projektā piešķirtais finansējums:

projekta kopēja summa – 720 069,24 EUR, no tiem 612 058,85 EUR – 85 % ERAF, 108 010,39 valsts budžeta līdzfinansējums.

Dagdas novada pašvaldības kopējā finansējuma daļa 371 145,04  EUR, no tiem 315 473,28 EUR – ERAF un 55 671,76  EUR –valsts budžeta finansējums.

Saite uz Programmas mājas lapu www.latlit.eu    

Saite par projektu http://www.dagda.lv/projekti/parrobezu-projekti/2014-2020/interreg-latvija-lietuva/veseliga-dzive-pirmie-soli-radit-laimigu-nakotni.html

Saite uz oficiālo ES mājas lapu www.europa.eu   

Šī informācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu.

Par šī publikācijas saturu pilnībā atbild Dagdas novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Projekta koordinatore: Ligita Nagļa, ligita.nagla@dagda.lv , 29366163

Projekta asistente-darbības koordinatore: Marija Mickeviča, marija.mickevica@dagda.lv

 

 

05.12.2018.