NEFORMĀLO PROGRAMMU REZULTĀTI

Projekta nosaukums: VESELĪGA DZĪVE- PIRMIE SOĻI RADĪT LAIMĪGU NĀKOTNI

Projekta nosaukums angļu valodā: HEALTHY LIFE- FIRST STEPS IN CREATING HAPPY FUTURE

Projekta akronīms: HEALTHYLIFE

Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr.: LLI-329

 

Projekta īstenošanas laiks: 01.04.2018. – 31.03.2020. (24 mēneši)

Projekta mērķis: uzlabot pieejamību un efektivitāti izglītības, sporta un sociālo infrastruktūru efektīvai īstenošanai jaunas sociālās iekļaušanās pasākumus pierobežas reģionos Dagdā un Visaginas.

Projekta “VESELĪGA DZĪVE- PIRMIE SOĻI RADĪT LAIMĪGU NĀKOTNI” ietvaros notika 4 programmu īstenošana. Ekoloģijas programmā “Ekoloģija un mēs” tika ietvertas piecas tēmas, kopumā 12 stundas. Programma tika realizēta ar mērķi veidot skolēnu ekoloģisko apziņu un attīstīt ekoloģisko kultūru. Programmas vadītāja, Ezernieku vidusskolas skolotāja Lidija Kudrjavceva atzina, ka mērķis tika sasniegts. Skolēni ieguva gan ekoloģiskās zināšanas, kas viņiem noderēs gan sadzīvē, gan apgūstot mācību vielu bioloģijas un ģeogrāfijas stundās. Tāpat skolēni attīstīja savas pētnieciskās darba prasmes, prasmes strādāt grupā, prasmes strādāt ar literatūras avotiem, prasmes IT izmantošanā.

Plašāku ieskatu guva dabaszinību skolotāji, kuri metodiskajā apvienībā tika iepazīstināti ar programmas norises gaitu, skolēnu atziņām, darba rezultātiem, izvērtējumu. Rezultātā skolēni izveidoja 4 ekoloģiskos plakātus.

Savā pieredzē pēc programmas “Kaitīgie ieradumi” apguves ar skolēniem, dalās Ezernieku vidusskolas skolotāja Leonora Lune. Skolotāja uzskata, ka programmas mērķi :veicināt izpratni par kaitīgajiem ieradumiem, un veidot ieradumu pieņemt atbildīgus un veselībai pozitīvus lēmumus, ir sasniegusi. Jaunieši teorētiski zina par atkarību kaitīgumu – ir dzirdējuši skolās, mājās no vecākiem u.c. Tomēr ir novērots, ka jauniešu domāšanu tas īsti neietekmē un uzvedību nemaina. Tāpēc savā darbā centos atrast tādas darba metodes un tādu veidu, kā uzrunāt jauniešus, lai viņi gribētu un spētu mainīt savu dzīvesveidu, būtu brīvi no atkarībām. Ir svarīgi, lai jaunieši aizdomātos par atkarībām un gūtu motivāciju mainīt savu ikdienu. Programmā paredzētajās nodarbībās jaunieši pilnveidoja zināšanas par kaitīgajiem ieradumiem, paplašināja izpratni par cēloņiem, sekām. Nodarbībās aplūkotie jautājumi bija par alkoholu, narkotikām, visa veida smēķēšanu. Veicot Dagdas novada skolēnu aptauju, uzzinājām, ka jaunieši daudz brīvā laika pavada pie datoriem. Tāpēc programma tika papildināta ar jautājumiem par datoratkarību, drošību lietojot datorus. Nodarbību laikā tika izmantoti programmas izveides materiāli, darba lapas, videosižeti, uzskate, spēles. Jauniešiem patika strādāt ar piedāvātajām metodēm, jo tās lika darboties, sadarboties, analizēt, domāt, pārbaudīt savas zināšanas. Kopīgi meklējām efektīvākos līdzekļus cīņā ar atkarībām, iespējamās alternatīvas un veidu, kā runāt ar vienaudžiem par šiem jautājumiem.

Finālā tika izveidoti videorullīši. Lai izveidotu videorullīšus, uzskates līdzekļus antireklāmu par kaitīgajiem ieradumiem, jaunieši iepazinās ar reklāmas uzdevumiem, mācījās kritiski vērtēt reklāmas masu medijos, izmantoja tehnoloģiju prasmes.

Programmas “Veselīgs uzturs” Ezernieku vidusskolas skolotāja Diāna Kiseļova uzsver, ka mērķis bija veicināt skolēniem izpratni par veselīgu dzīvesveidu, izvēloties pareizu, sabalansētu un daudzveidīgu uzturu, uztura režīmu, prasmi patstāvīgi praktiski pagatavot veselīgus ēdienus.
Pirms nodarbību uzsākšanas, skolotāja veica 16 skolēnu aptauju. Tika noskaidrots, ka 8 skolēni šaubās vai nepiekrīt, ka brokastis pieder pie veselīga uztura paradumiem, 12 skolēni nav informēti, ka saldumi un saldinātie gāzētie dzērieni var veicināt aptaukošanos, 10 skolēni uzskata, lai samazinātu svaru, ieteicams izlaist ēdienreizes, 10 skolēni pārliecināti, ka enerģētiskie dzērieni nav kaitīgi. Pērkot produktus veikalā, retāk pievērš uzmanību derīguma termiņam, nepievērš uzmanību pārtikas piedevām. Visi skolēni bieži lieto pusfabrikātus, daļa gatavo paši, pārsvarā ēdienu gatavo vecāki.

Tāpēc, realizējot projektu, īpašu uzmanība tika pievērsta veselīgiem un kaitīgiem produktiem, to ietekmei, informācijai uz pārtikas produktu etiķetēm, praktiskai ēdienu pagatavošanai, veselīgu un vienkārši pagatavojamu recepšu apzināšanai. Pēc projekta realizācijas, tika veikta atkārtota aptauja. Visi atzina, ka veselīgs dzīvesveids ir svarīgs, visi izprot, ka veselīgs dzīvesveids ir nodarbošanās ar sportu, atteikšanās no kaitīgiem ieradumiem, dienas režīma ievērošana, veselīga uztura lietošana. Turpmāk centīsies ievērot režīmu, mazāk lietot saldumus, gāzētos saldos un enerģētiskos dzērienus, čipsus, u.c. našķus, sekot uztura piramīdas prasībām, rūpēties, lai ēdiens būtu daudzveidīgs. Pēc projekta nodarbībām cenšas sevi atturēt no kaitīgiem produktiem, brokastot, pievērš uzmanību informācijai uz produktu etiķetēm, interesējas par dažādām ēdienu pagatavošanas receptēm. Visvairāk patika ēdienu pagatavošanas nodarbības, jo ir interesants process un uzreiz var baudīt rezultātu, spēle “Uztura eksperti” – iegūta jauna informācija par produktu nozīmi, nodarbība par informāciju uz pārtikas produktu etiķetēm – tas rosināja interesi par produktu sastāvu, kam agrāk netika pievērsta uzmanība. Visi skolēni atzina, ka vēlētos arī turpmāk piedalīties šādās aktivitātēs. Ļoti pozitīvi skolotāja novērtē skolēnu apgūtās prasmes patstāvīgi pagatavot daudzveidīgus, veselīgus ēdienus.

Finālā skolēni izstrādāja 65 veselīgās ēdienkartes, 64 ēdienu receptes, ievērojot daudzveidības principu. Testēšanas laikā tika konstatēts, ka skolēni maz lieto zupas, nav aktuāli karstie otrie ēdieni, skolēni vairāk izvēlas uzkodas un desertus, tos ir interesantāk un vieglāk pagatavot.
Novada mājturības skolotāju MA ietvaros notika pieredzes apmaiņa par dotā projekta aktivitātēm, veselīgā uztura programmas ieviešanu.

Programmas “Aktīva dzīvesveida organizēšana un pavadīšana”, ko vadīja Dagdas vidusskolas skolotājs Harolds Kavinskis, mērķis bija veicināt veselības izglītības jautājumu apguvi jauniešu vidū, nodrošinot zināšanu, prasmju un attieksmju kopumu par katra cilvēka personīgo atbildību par savu veselību un iespējām ietekmēt gan savu šodienas, gan nākotnes veselības stāvokli.
Pirms nodarbību uzsākšanas, tika veikta mutiska skolēna aptauja. Tika noskaidrots, ka skolēni nezina, kā vajag pareizi nodarboties ar fiziskajām aktivitātēm, lai nekaitētu savai veselībai. Pārsvarā skolēni atzina, ka atnāk un uzreiz sāk sporto, pat neiesildās. Daudzi nezināja sporta veidu daudzveidību un to, ka Dagdas novadā ir āra trenažieri un kā pie tiem ir jāstrādā. Tāpēc, realizējot projektu, īpašu uzmanība tika pievērsta iesildīšanās un atsildīšanas pirms un pēc fiziskajām aktivitātēm, piedalīšanās fiziskajās aktivitātēs nenodarot pāri savai veselībai, āra trenažieru vingrinājumi.

Skolēni uzzināja kādi ir āra trenažieri. Tika gūts priekšstats kādi ir vingrinājumi pie āra trenažieriem un arī gūts priekšstats kā jāpilda vingrinājumi, lai negūtu traumas. Skolēniem notika praktiskās nodarbības pie āra trenažieriem. Skolēni izpētīja dažādus sporta veidus, ar kādiem var nodarboties Dagdas novadā.

Pēc projekta realizācijas, tika veikta atkārtota aptauja. Visi atzina, ka lai saglabātu savu veselību, ir svarīgi, lai būtu aktīvs dzīvesveids. Daudzi skolēni atzina, ka vēlas uzsākt rīta vingrošanu, jo pamēģinot atzina, ka tas palīdz ikdienas darbiem. Pēc projekta nodarbībām skolēni solīja vairāk iet pie āra trenažieriem. Skolēniem visvairāk patika mobilo sporta aplikāciju pielietošana fiziskajās aktivitātēs. Visi skolēni atzina, ka vēlētos arī turpmāk piedalīties šādās aktivitātēs. Skolēni izveidoja 4 video rullīšus: iesildīšanās pirms fiziskajām aktivitātēm, atsildīšanās pēc fiziskajām aktivitātēm, vingrinājumi pie āra trenažieriem, sports un domāšana.

Plakāti un veselīgās receptes, ēdienkartes ir sadrukātas un izdalītas Dagdas novada izglītības iestādēm un Visaginas pilsētas izglītības iestādēm.

Projektā piešķirtais finansējums: projekta kopēja summa – 720 069,24 EUR, no tiem 612 058,85 EUR – 85 % ERAF, 108 010,39 valsts budžeta līdzfinansējums.

Dagdas novada pašvaldības kopējā finansējuma daļa 371 145,04 EUR, no tiem 315 473,28 EUR – ERAF un 55 671,76 EUR –valsts budžeta finansējums.

Projekta vadošais partneris: Visaginas radošā māja (Visagino kūrybos namai) un sadarbības partneris: Dagdas novada pašvaldība (Local municipality of Dagda).

Saite uz Programmas mājas lapu www.latlit.eu

Saite uz oficiālo ES mājas lapu www.europa.eu

Šī informācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu.

Par šī publikācijas saturu pilnībā atbild Dagdas novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Projekta koordinatore: Ligita Nagļa, ligita.nagla@dagda.lv

 

Informāciju sagatavoja: Dagdas novada IKSN vadītāja M.Micķeviča

 

03.10.2019.