LOGO IZSTRĀDES KONKURSS

 

Konkursu organizē Dagdas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļa un Dagdas novada Izglītības, kultūras un sporta nodaļa.

Konkursa mērķis ir izvēlēties logo, kurš tiks izmantots poligrāfiskajos izdevumos, pasākumu vizuālajā noformējumā, apliecībās, atzinībās, diplomos, reprezentācijas materiālos, suvenīros, projekta materiālu vizuālajā noformējumā.

Konkursa logo ir jābūt saistītai ar realizēto Dagdas novada pašvaldības  Interreg V-A Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas  2014.–2020.gadam projektu “HEALTHY LIFE- FIRST STEPS IN CREATING HAPPY  FUTURE/ HEALTHYLIFE/„VESELĪGA DZĪVE - PIRMIE SOĻI RADĪT LAIMĪGU NĀKOTNI ” Nr. LLI-329

Projektā piešķirtais finansējums:

projekta kopēja summa – 720 069,24 EUR, no tiem 612 058,85 EUR – 85 % ERAF, 108 010,39 valsts budžeta līdzfinansējums.

Dagdas novada pašvaldības kopējā finansējuma daļa 371 145,04 EUR, no tiem 315 473,28 EUR – ERAF un 55 671,76 EUR –valsts budžeta finansējums.

Saite uz Programmas mājas lapu www.latlit.eu

Saite par projektu www.dagda.lv/projekti/parrobezu-projekti/2014-2020/interreg-latvija-lietuva/veseliga-dzive-pirmie-soli-radit-laimigu-nakotni.html

Saite uz oficiālo ES mājas lapu www.europa.eu

Šī informācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī publikācijas saturu pilnībā atbild Dagdas novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Projekta koordinatore: Ligita Nagļa, ligita.nagla@dagda.lv , 29366163

Projekta asistente-darbības koordinatore: Marija Mickeviča, marija.mickevica@dagda.lv