VESELĪGA DZĪVE - PIRMIE SOĻI RADĪT LAIMĪGU NĀKOTNI

Projekta nosaukums: VESELĪGA DZĪVE- PIRMIE SOĻI RADĪT LAIMĪGU NĀKOTNI

Projekta nosaukums angļu valodā: HEALTHY LIFE- FIRST STEPS IN CREATING HAPPY FUTURE

Projekta akronīms: HEALTHYLIFE

Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr.: LLI-329

Projekta partneri:

Projekta vadošais partneris: Visaginas radošā māja ( Visagino kūrybos namai)

Sadarbības partneris: Dagdas novada pašvaldība (Local municipality of Dagda)

Projekta īstenošanas laiks: 01.04.2018. – 31.03.2020. (24 mēneši)

Projekta mērķis: uzlabot pieejamību un efektivitāti izglītības, sporta un sociālo infrastruktūru efektīvai īstenošanai jaunas sociālās iekļaušanās pasākumus pierobežas reģionos Dagdā un Visaginas.

Projektā piešķirtais finansējums:

projekta kopēja summa – 720 069,24 EUR, no tiem 612 058,85 EUR – 85 % ERAF, 108 010,39 valsts budžeta līdzfinansējums.

Dagdas novada pašvaldības kopējā finansējuma daļa 371 145,04 EUR, no tiem 315 473,28 EUR – ERAF un 55 671,76 EUR –valsts budžeta finansējums.

Galvenās aktivitātes:

  1. Investīcijas infrastruktūrā :
  • Tiks rekonstruēts sporta stadions Dagdā ( Dagdas vidusskolas teritorijā)
  • Tiks rekonstruētas mācību telpas Visaginas house of creativity.
  1. Samazināta sociālā nevienlīdzība, uzlabojot izpratni par veselīgu dzīvesveidu un ekoloģiju starp riskam pakļautiem jauniešiem un bērniem ar īpašajam vajadzībām, veidojot draudzīgu tīklu starp Lietuvas un Latvijas jauniešiem.
  2. Tiks organizēti vairāki izglītojošie pasākumi: Starptautiskās vasaras nometnes, sporta spēles un “Šefpavārs jauniešiem” u.c. aktivitātes.
  3. Projekta partneri kopīgi veiks pētījumu par veselīgu dzīvesveidu, lai noteiktu zināšanu līmeni par veselīgu dzīvesveidu un ekoloģiju bērniem un jauniešiem. Informācija tiks apkopota, lai izstrādātu 8 jaunas neformālās izglītības programmas lietuviešu un latviešu valodā.

 

Saite uz Programmas mājas lapu www.latlit.eu

Saite uz oficiālo ES mājas lapu www.europa.eu

 

Šī informācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu.

Par šī publikācijas saturu pilnībā atbild Dagdas novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

  

Ziņas masu medijos:

 

Projekta koordinatore: Ligita Nagļa, ligita.nagla@dagda.lv

Projekta ziņas un aktualitātes: