Sociālais pedagogs kā Sadarbības partneris vecākiem un bērniem

Lai katrs bērns un viņa vecāki jūt atbalstu.

Mūsdienās sabiedrība un sociālā vide sniedz daudzus negatīvus un morāli neakceptējamus rīcības piemērus, tā ir piesātināta ar iespējām, kas var būt bīstams faktors jebkura skolēna pozitīvās pieredzes uzkrāšanai, jo viņš vēl nav iemācījies sevi regulēt un kontrolēt tik lielā mērā, lai spētu izvērtēt ārpasaules piedāvājumus, kā arī savus izmantotos uzvedības modeļus. Līdz ar to ir svarīgi audzināt skolēnu tā, lai viņam veidojas pozitīvi uzvedības paradumi. Tādējādi bērnu audzināšanai jākļūst par procesu, ko īsteno ģimenes un skolas savstarpēji sadarbojoties.

Sākot ar šī gada septembri, Dagdas vidusskolā ir izveidots “Ģimenes klubs”, kurā sociālais pedagogs sniedz konsultācijas gan ģimenēm/vecākiem, gan viņu bērniem. Sociālā pedagoga palīdzība vajadzīga, kad radušās problēmas mācību procesā un uzvedībā vai ģimenē.

Sociālais pedagogs uzņemas atbildību par informācijas, kas skar skolēnu, vecākus/ģimenes personīgo attīstību, sociālo vidi, konfidencialitāti atbilstoši pedagoģiskās ētikas principiem.

Konsultācijām pieteikties pie Ievas Stikutes ( tālr.+371 26368197 vai sazināties pa e-pastu: ieva_stikute@inbox.lv ).

“Ģimenes kluba” darbību un sociālā pedagoga konsultācijas tiek finansētas:

Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014. – 2020.gadam projekta „ SOCIĀLO PAKALPOJUMU KVALITĀTES UZLABOŠANA UN DAŽĀDĪBAS ATTĪSTĪBA LIETUVAS UN LATVIJAS BĒRNIEM AR SPECIĀLĀM VAJADZĪBĀM ( ESI PAMANĪTS), LLI-436” ietvaros.

Kopējās projekta izmaksas ir  463 478,29 EUR. Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir  393 956,54 EUR.

Dagdas novada pašvaldības projekta izmaksas ir  114 404,00 EUR. Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir    97 243,40 EUR.
Projektu līdzfinansē:

Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020. gadam

Saite uz Programmas mājas lapu:  www.latlit.eu

Saite par projektu:  http://www.dagda.lv/projekti/parrobezu-projekti/2014-2020/interreg-latvija-lietuva/quality-improvement-and-diversity-development-of-social-services-for-lithuanian-and-latvian-children-with-special-needs-see-me-lli-436.html

Saite uz oficiālo ES mājas lapu www.europa.eu

Šī informācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu.

Par šī publikācijas saturu pilnībā atbild Dagdas novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Projekta koordinatore: Ligita Nagļa, ligita.nagla@dagda.lv , 29366163

04.01.2021.