Sociālā pedagoga konsultācijas “Ģimenes klubā”

Sākot ar šī gada septembri, Dagdas vidusskolā ir izveidots “Ģimenes klubs”, kurā sociālais pedagogs sniedz konsultācijas gan ģimenēm/vecākiem, gan viņu bērniem.

Sociālā pedagoga palīdzība vajadzīga, kad radušās problēmas mācību procesā un uzvedībā vai ģimenē. Sociālais pedagogs strādā ar bērnu, pedagogiem un ģimeni. Palīdz veidot un mainīt vidi, kurā dzīvo un mācās bērns. Ir svarīgi palīdzēt bērnam iemācīties prasmi dzīvot sabiedrībā, izprast sevi, izdarīt izvēli, pieņemt lēmumus, apgūt saskarsmes prasmes, radīt iespēju bērnam apmierināt bioloģiskās, sociālās un garīgās vajadzības.

Sociālais pedagogs māca bērnam un vecākiem piedalīties socializācijas procesos, māca jaunu uzvedību, pieņemamu bērnam, sabiedrībai un ģimenei.

Sociālais pedagogs uzņemas atbildību par informācijas, kas skar skolēnu, vecākus/ģimenes personīgo attīstību, sociālo vidi, konfidencialitāti atbilstoši pedagoģiskās ētikas principiem.

“Ģimenes kluba” darbību un sociālā pedagoga konsultācijas tiek finansētas:

Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014. – 2020.gadam projekta „ SOCIĀLO PAKALPOJUMU KVALITĀTES UZLABOŠANA UN DAŽĀDĪBAS ATTĪSTĪBA LIETUVAS UN LATVIJAS BĒRNIEM AR SPECIĀLĀM VAJADZĪBĀM ( ESI PAMANĪTS), LLI-436” ietvaros.

Projekta finansējums:

 

Kopējās projekta izmaksas ir  463 478,29 EUR. Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir  393 956,54 EUR.

Dagdas novada pašvaldības projekta izmaksas ir  114 404,00 EUR. Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir    97 243,40 EUR.
Projektu līdzfinansē:

Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020. gadam

Saite uz Programmas mājas lapu:  www.latlit.eu

Saite par projektu:  http://www.dagda.lv/projekti/parrobezu-projekti/2014-2020/interreg-latvija-lietuva/veseliga-dzive-pirmie-soli-radit-laimigu-nakotni.html

Saite uz oficiālo ES mājas lapu www.europa.eu

Šī informācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu.

Par šī publikācijas saturu pilnībā atbild Dagdas novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Projekta koordinatore: Ligita Nagļa, ligita.nagla@dagda.lv , 29366163

31.08.2020.