PROJEKTA AKTIVITĀŠU IEVIEŠANA

Neskatoties uz ārkārtējo situāciju valstī, projekta ietvaros turpinās neformālo programmu aprobēšana arī attālināti. Skolēniem tiek izsūtīti gan materiāli, gan uzdevumi, kas ir jāpaveic.

Arī ģimenes kluba konsultācijas notiek attālināti, sociālais pedagogs tās veic telefoniski, sazinoties ar vecākiem individuāli.

Ārkārtējas situācijas laikā attālinātais periods no visiem prasa milzīgu pacietību, augstas darba spējas un nerimstošu motivāciju turpināt uzsākot un nepadoties grūtībām. Gan pedagogiem, gan sociālais pedagogs nodrošināja visus iespējamos komunikācijas kanālus, lai turpinātu ieviest projekta aktivitātes, tādējādi turpinot projekta ideju un ilgtspēju tās ieviešanā.

Paldies visām iesaistītām pusēm par pacietību un līdzdalību attālinātajā sadarbībā.

Projekts tiek finansēts:

Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014. – 2020.gadam projekta „ SOCIĀLO PAKALPOJUMU KVALITĀTES UZLABOŠANA UN DAŽĀDĪBAS ATTĪSTĪBA LIETUVAS UN LATVIJAS BĒRNIEM AR SPECIĀLĀM VAJADZĪBĀM ( ESI PAMANĪTS), LLI-436” ietvaros.

Kopējās projekta izmaksas ir  463 478,29 EUR.

Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir  393 956,54 EUR.

Dagdas novada pašvaldības projekta izmaksas ir  114 404,00 EUR.

Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir    97 243,40 EUR.

Projektu līdzfinansē:

Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020. gadam

Saite uz Programmas mājas lapu:  www.latlit.eu

Saite par projektu:  www.dagda.lv/projekti/parrobezu-projekti/2014-2020/interreg-latvija-lietuva/quality-improvement-and-diversity-development-of-social-services-for-lithuanian-and-latvian-children-with-special-needs-see-me-lli-436.html

Saite uz oficiālo ES mājas lapu www.europa.eu

Šī informācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu.

Par šī publikācijas saturu pilnībā atbild Dagdas novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Saite uz Programmas mājas lapu www.latlit.eu

Saite uz oficiālo ES mājas lapu www.europa.eu

Šī informācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu.

Par šī publikācijas saturu pilnībā atbild Dagdas novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

 

Projekta koordinatore: Ligita Nagļa, ligita.nagla@dagda.lv, 29366163

 

07.02.2021.