Līga Bērziņa ZOOM lekcija pedagogiem “Adaptācijas laiks skolā. Izaicinājumi un iespējas"

Ikviens ir gaidīts skolā!

Veiksmīga iekļaušanās skolas vidē ir liels izaicinājums ne tikai ģimenei un bērnam, bet arī skolas vadībai un pedagogiem, kam savā darbā jānodrošina daudzveidīgu vajadzību atzīšanu un cieņu pret konkrētā bērna īpašajām interesēm un vajadzībām. Lai arī normatīvajā līmenī bieži vien šie jautājumi ir sakārtoti, ikdienas darbā nodrošināt iekļaujošas izglītības principus ne vienmēr ir vienkārši.

Kā izprast savu un klasē pastāvošo daudzveidību? Kā veicināt iekļaujošu skolas un klases vidi un komunikāciju? Kā iesaistīt vecākus ikdienas mācību procesā un ārpus skolas aktivitātēs? Nozīmīgākās grūtību grupas, atgriežoties skolā. Ar mani neviens nedraudzējas! Kā vecāki un pedagogi var palīdzēt? Būtiskākās prasmes harmoniskam gada sākumam. Vizuālais atbalsts, atgādnes un citi knifi stresa mazināšanai skolā u.c. jautājumi un atbildes lekcijas laikā sniedza Līga Bērziņa

Lekcija noritēja zoom platformā, 8.septembrī  pedagogiem “Adaptācijas laiks skolā. Izaicinājumi un iespējas", lekciju kopumā apmeklēja vairāk kā 60 pedagogu.

Lekcija bija noderīga un vērtīga gan sociālā atbalsta pedagogiem, kuri ikdienā strādā ar bērniem un ģimenēm, gan pārējiem pedagogiem, lai veiksmīgāk veidotu sadarbību ar skolēniem un ģimenēm.

Projekts tiek finansēts:

Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014. – 2020.gadam projekta „ SOCIĀLO PAKALPOJUMU KVALITĀTES UZLABOŠANA UN DAŽĀDĪBAS ATTĪSTĪBA LIETUVAS UN LATVIJAS BĒRNIEM AR SPECIĀLĀM VAJADZĪBĀM ( ESI PAMANĪTS), LLI-436” ietvaros.

Kopējās projekta izmaksas ir  463 478,29 EUR.

Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir  393 956,54 EUR.

Dagdas novada pašvaldības projekta izmaksas ir  114 404,00 EUR.

Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir   97 243,40 EUR.

Projektu līdzfinansē:

Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020. gadam

Saite uz Programmas mājas lapu:  www.latlit.eu

Saite par projektu:  www.dagda.lv/projekti/parrobezu-projekti/2014-2020/interreg-latvija-lietuva/quality-improvement-and-diversity-development-of-social-services-for-lithuanian-and-latvian-children-with-special-needs-see-me-lli-436.html

Saite uz oficiālo ES mājas lapu www.europa.eu

Šī informācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu.

Par šī publikācijas saturu pilnībā atbild Dagdas novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

 

Projekta koordinatore: Ligita Nagļa, ligita.nagla@dagda.lv, 29366163

16.09.2021.