Ir uzsākta neformālo programmu aprobēšana

Dagdas vidusskolas 3 pedagogi ar novembra mēnesi, uzsākuši aprobēt izstrādātās neformālās izglītības programmas.

Ir izstrādātas divas neformālās programmas un viena profesionālā izglītības programma.

Programmas “Jaunie dabas pētnieki” mērķis veidot zināšanas, attieksmi, personisko uzskatu, uzvedības standartus, fiziskās, garīgās un sociālās veselības saglabāšanu un stiprināšanu, nodrošināt vides izpratnes veidošanos kā vienu no vērtīgajiem komponentiem, kas veicina uz bērna kognitīvo un emocionālo attīstību.

Programmas “Fitness un prāta terapija” mērķis attīstīt garīgās un fiziskās spējas, veicināt interesi par aktīvu dzīvesveidu un prieku par kustībām, iemācot vienkāršu, ikdienā veicamu vingrojumu kompleksu visu muskuļu grupu nostiprināšanai.

Programmas “Dizains un Tehnoloģijas” mērķis praktiski radīt sev un sabiedrībai noderīgus produktus, dizaina procesā plānojot, projektējot un konstruējot, mērķtiecīgi, droši un atbildīgi izmantojot dažādus paņēmienus, darbarīkus un ierīces, tajā skaitā digitālās, izvēloties piemērotus materiālus un apgūstot atbilstošas prasmes, un veidojot drošu un veselībai labvēlīgu darba vidi, izprotot dizaina procesu un iegūstot vienkārša tehnoloģiska procesa veikšanas un inženiertehnisku problēmu risināšanas pieredzi, spējot izmantot digitālās tehnoloģijas dizaina procesā.

Neformālo programmu aprobēšana tiek finansēta:

Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014. – 2020.gadam projekta „ SOCIĀLO PAKALPOJUMU KVALITĀTES UZLABOŠANA UN DAŽĀDĪBAS ATTĪSTĪBA LIETUVAS UN LATVIJAS BĒRNIEM AR SPECIĀLĀM VAJADZĪBĀM ( ESI PAMANĪTS), LLI-436” ietvaros.

Kopējās projekta izmaksas ir  463 478,29 EUR.

Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir  393 956,54 EUR.

Dagdas novada pašvaldības projekta izmaksas ir  114 404,00 EUR.

Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir    97 243,40 EUR.

Projektu līdzfinansē:

Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020. gadam

Saite uz Programmas mājaslapu:  www.latlit.eu

Saite par projektu:  http://www.dagda.lv/projekti/parrobezu-projekti/2014-2020/interreg-latvija-lietuva/quality-improvement-and-diversity-development-of-social-services-for-lithuanian-and-latvian-children-with-special-needs-see-me-lli-436.html

Saite uz oficiālo ES mājaslapu www.europa.eu

Šī informācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu.

Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Dagdas novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

 

Projekta koordinatore: Ligita Nagļa, ligita.nagla@dagda.lv , 29366163

04.11.2020.