Āra klase nodarbībām brīvā dabā

Skolas teritorijā ir uzstādīta āra klase nodarbībām brīvā dabā.

Āra klase ir izveidota un labiekārtota vieta interaktīvām nodarbībām, aprīkota ar mēbelēm.

Mācīšanās un darbošanās ārā ir svarīga, lai attīstītu bērnu un jauniešu aktīvu līdzdalību, rosinātu vēlmi izzināt dabu un attīstīt spēju spriest par tādiem jautājumiem kā, piemēram, veselība un veselīgs dzīvesveids.

Āra nodarbības dod iespēju skolēniem izmantot visas savas maņas, līdz ar to viņiem būs personīga un nepastarpināta pieredze, satiekot reālo pasauli. Āra klases rada telpu aktivitātēm, izmantojot mācību priekšmetu kā pamatu spontānai nodarbības attīstībai un spēlēm, rosinot zinātkāri, fantāziju, pieredzi un kopā būšanu.

Projekts tiek finansēts:

Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014. – 2020.gadam projekta „ SOCIĀLO PAKALPOJUMU KVALITĀTES UZLABOŠANA UN DAŽĀDĪBAS ATTĪSTĪBA LIETUVAS UN LATVIJAS BĒRNIEM AR SPECIĀLĀM VAJADZĪBĀM ( ESI PAMANĪTS), LLI-436” ietvaros.

Kopējās projekta izmaksas ir  463 478,29 EUR.

Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir  393 956,54 EUR.

Dagdas novada pašvaldības projekta izmaksas ir  114 404,00 EUR.

Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir    97 243,40 EUR.

Projektu līdzfinansē:

Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020. gadam

Saite uz Programmas mājas lapu:  www.latlit.eu

Saite par projektu:  http://www.dagda.lv/projekti/parrobezu-projekti/2014-2020/interreg-latvija-lietuva/quality-improvement-and-diversity-development-of-social-services-for-lithuanian-and-latvian-children-with-special-needs-see-me-lli-436.html

Saite uz oficiālo ES mājas lapu www.europa.eu

Šī informācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu.

Par šī publikācijas saturu pilnībā atbild Dagdas novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

 

Projekta koordinatore: Ligita Nagļa, ligita.nagla@dagda.lv

30.07.2021