Dagdas novada jaunatnes iniciatīvu centra izveide

Tiks izveidots Dagdas novada jaunatnes iniciatīvu centrs

 

Latvijas un Šveices sadarbības programmas projekta „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos Latvijas reģionos” ietvaros, aktivitāte „Multifunkcionālu jaunatnes iniciatīvu centru izveide ”, ir atbalstīts projekts „Dagdas novada jaunatnes iniciatīvu centra izveide”.

 

Projekta vispārējais mērķis ir nodrošināt vienotu jaunatnes politikas koordināciju pašvaldībā, veicinot lietderīgu brīvā laika pavadīšanu un jauniešu iekļaušanos sabiedriskajā dzīvē, mazinot sociālekonomisko atšķirību starp pilsētu un laukiem.

 

Projekta tiešie mērķi:

  1.  Nodrošināt pašvaldības jaunatnes iniciatīvu centra nepārtrauktu darbību, radot jauniešu vajadzībām un interesēm atbilstošu infrastruktūru un brīvā laika pavadīšanas iespējas.
  2. Paaugstināt lauku teritorijā esošo jauniešu organizāciju kapacitāti.
  3. Veidot labvēlīgu vidi jaunatnes politikas ilgtspējīgai attīstībai.

 

Projekta ietvaros ir paredzēts veikt:

  • Dagdas novada jaunatnes politikas stratēģijas izstrādi;
  • Brīvā laika pavadīšanas centra un jauniešu hosteļa izveidošanu – „Autodroms”, Dagdas pagasts, Dagdas novads.
  • Lapenes – namiņa izveidošanu Bērnu un jauniešu centra teritorijā Alejas iela 11A;
  • Biroja telpa jauniešu biedrībai „Delverība” renovāciju un telpu aprīkošanu ar biroja tehniku – Skolas ielā 13, Svariņi, Svariņu pagasts, Dagdas novads.
  • Biroja telpa biedrībai „Nākotnei” renovāciju un telpu aprīkošanu ar biroja tehniku  – Porečje, Bērziņu pagasts, Dagdas novads.
  • Biroja telpa jauniešu biedrībai „Ašo kompānija”  (biedrībā darbojas Ķepovas un Asūnes pagasta jaunieši) renovāciju un telpu aprīkošanu ar biroja tehniku –  Skolas ielā 12, Asūne, Asūnes pagasts, Dagdas novads.

 

29.08.2011