Zaļie maršruti bez šķēršļiem

Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013. gadam Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta projekts

Zaļie maršruti bez šķēršļiem


Īss nosaukums: Zaļie maršruti


1. PRIORITĀTE: ILGTSPĒJĪGAS EKONOMISKĀS UN SOCIĀLĀS ATTĪSTĪBAS VEICINĀŠANA
Atbalsta virziens 1.4.: Kultūras un vēsturiskā mantojuma saglabāšana un popularizēšana, pārrobežu tūrisma veicināšana.

 

Subsīdijas saņēmējs: Dabas aizsardzības pārvalde (Sigulda, Latvija)
Partneri: Dagdas novada dome (Dagda, Latvija); Dagdas invalīdu biedrība "Nema" (Dagda, Latvija); Grazutes reģionālā parka direktorāts (Salakas, Zarasai rajons, Lietuva); Lietuvas invalīdu asociācija (Viļņa, Lietuva); Valsts Dabas aizsardzības iestāde "Eko-Rosi" (Vitebska, Baltkrievija).

 

Sabiedrotie: Latvijas invalīdu organizāciju asociācija SUSTENTO (Rīga, Latvija); Sabiedriskās apvienības "Republikas ratiņkrēslu lietotāju asociācija" Vitebskas vienotā organizācija (Vitebska, Baltkrievija).

 

PROBLĒMA: Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pierobežas reģioni ir dabas parkiem, ezeriem un mežiem bagāti. Dabas parki ir piemēroti tūrisma vajadzībām, tomēr cilvēki ar invaliditāti parasti tiek aizmirsti. Tāpēc partneri apvieno spēkus, lai dabas bagātības būtu pieejamas cilvēkiem ar kustības traucējumiem.

 

MĒRĶIS: sekmēt vienlīdzīgas iespējas dabas tūrismā Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pierobežas reģionos, pielāgojot infrastruktūru un izglītojot tūrisma pakalpojumu sniedzējus.

 

REZULTĀTI UN SASNIEGUMI: Sabiedrība tiks informēta par dabas tūrisma iespējām cilvēkiem ar invaliditāti mērķa reģionos ar laikrakstu un pārrobežu maratona palīdzību. 7000 Zaļā Maršruta bukleti ar tūrisma kartēm tiks izplatīti invalīdu organizācijās. 100 tūrisma pakalpojumu sniedzēji tiks apmācīti pareizi atpazīt un apkalpot cilvēkus ar invaliditāti. Tiks izdoti tehniskie ieteikumi par dabas tūrisma infrastruktūras pielāgošanu invalīdiem. Vairākas dabas tūrisma vietas tiks pielāgotas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

 

Projekta numurs:

LLB-2-257

Kopējais projekta budžets:

172 337,90 €

ES finansējums:

155 104,11 €

Īstenošanas periods:

12 mēneši (12.2013.-12.2014.)

 

Par šīs sadaļas saturu ir atbildīga Dagdas novada pašvaldība un tā nekādā veidā nevar tikt izmantota, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.