Pirmais mācību brauciens

Noticis projekta „Dabas izglītības sekmēšana – efektīvs līdzeklis sabiedrības dabas apziņas veidošanai” pirmais mācību brauciens

No š.g. 25. līdz 29.septembrim, Igaunijā norisinājās Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Dabas izglītības sekmēšana – efektīvs līdzeklis sabiedrības dabas apziņas veidošanai” („Promoting nature education as efficient mean of awareness raising”) pirmais partneru mācību brauciens.

 

Igaunijas partneri Otrdien, 25 Septembrī aicināja projekta kolēģus no Latvijas, Igaunijas un Krievijas piedalīties piecu dienu mācību braucienā apzināt Igaunijas „pērles” vides izglītības jomā.
21 projekta partneru dalībnieki no Krievijas, Latvijas un Igaunijas piedalījās piecu dienu mācību braucienā - Igaunijas dabas izglītības centrā no 25. līdz 29 septembrim.

 

Brauciena mērķis bija vākt dažāda rakstura pieredzi vides izglītības vietās, lai gūtu labu iespaidu par Igaunijas vides izglītības sistēmu, kā arī lai iepazītos ar interaktīvo metodi un turpmākajā projekta gaitā radīt kopīgu tīklu ar projekta partneriem un Igaunijas dabas centriem.

 

Piecu dienu laikā tika apmeklēti Igaunijas dabas izglītības iestādes un izietas dabas takas.

 

Tikšanās laikā tika rastas jaunas, kopīgas idejas, kā arī sīkāk pārrunātas kopīgās projekta aktivitātes, kas vērstas uz dabas izglītības centru attīstīšanu. Tikšanās bija būtiska, jo projekta partneriem bija iespēja iepazīties un pārrunāt projekta mācību brauciena apskates vietas un uzdot Igaunijas partneriem jautājumus klātienē.

 

Mācību ceļojums ir daļa no Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Igaunija-Latvija-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2007-2013 finansēto projektu "Cilvēks un daba". Galvenais projekta mērķis ir kopīgas aktivitātes, lai uzlabotu situāciju vides izglītībā un tādējādi veicinātu izpratni par ilgtspējīgu attīstību un dabas aizsardzība.

 

Kopīgajā mācību braucienā piedalījās visi 11 projekta partneru organizāciju pārstāvji no Latvijas, Igaunijas un Krievijas. Projekta partneru lokā ir Dabas muzeja atbalsta biedrība, Gaujas nacionālā parka fonds un Dagdas novada pašvaldība, Tartu Vides izglītības centrs, Peipusa Pārrobežu sadarbības centrs, Sankt-Pēterburgas sabiedriskā labdarības organizācija „Biologi dabas aizsardzībai”, Pleskavas reģionālā sabiedriskā organizācija „Peipusa ezera projekts”, Federālā valsts institūcija „Sebežas nacionālais parks”, Pleskavas reģionālais centrs apdāvinātu bērnu un jauniešu attīstībai, Krievijas dabas resursu izmantošanas un vides aizsardzības komiteja.

 

Mācību brauciena maršruts ir redzams uz šīs saites.

 

Projekta laikā paredzēts sekmēt pieredzes apmaiņu dabas izglītības jomā un dabas izglītības centru attīstīšanā starp valsts un nevalstiskajām organizācijām Igaunijā, Latvijā un Krievijas Federācijā. Projekta redzamākais rezultāts būs izstrādātas modernas dabas izglītības metodes, mācību materiāli, kā arī apmācīti speciālisti, lai nodrošinātu ilgtspējīgu dabas izglītības attīstību un informētu sabiedrību par dabas aizsardzības nozīmi. Tāpat projekta ietvaros plānots paaugstināt 14 Igaunijas, Latvijas un Krievijas dabas izglītības centru kapacitāti, radot tajos labvēlīgākus apstākļus sekmīgai dabas izglītības attīstīšanai.

 


Projekts turpināsies līdz 2014.gada 30.septembrim.

Dagdas novada pašvaldības kopējais projekta finansējums

76987,00  EUR (90%-69 288,30 EUR, 10%- 7 698,70 EUR )

 

Projekts tiks īstenots Latvijas, Igaunijas un Krievijas Federācijas teritorijās un tā galvenais mērķis ir sabiedrības vides apziņas celšana ilgtspējīgai un integrētai dabas aizsardzībai projekta darbības reģionā, kā arī projektā iesaistīto dabas aizsardzības institūciju kapacitātes pilnveidošana dabas izglītības jomā. Projekta ilgums ir 30 mēneši – līdz 2014.gada 30.septembrim.

 

Projektu līdzfinansē Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instruments.

 

Kopējais projekta partneru finansējums ir 1 499 977 eiro jeb 1 054 190 lati.

 

Vadošā partnera projekta kontaktpersona: Meldra Langenfelde, e-pasts - meldra.langenfelde@daba.gov.lv, tālr.: +371 29482965

Projekta mājas lapa: www.daba.gov.lv

Dagdas novada pašvaldības projekta kontaktpersona:

Ligita Nagļa, e-pasts – dagda.planotaja@inbox.lv, tālr.: +371 65681437

Dagdas novada pašvaldības projekta mājas lapa: www.dagda.lv

 _____________________________________________________________________

Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju. Programmas mājaslapa: www.estlatrus.eu.           

09.10.2012