Iegādāts baneris un informācijas stends

Jaundomes muižas vides izglītības centra popularizēšanai iegādāts baneris un informācijas stends

Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Dabas izglītības sekmēšana – efektīvs līdzeklis sabiedrības dabas apziņas veidošanai”

(„Promoting nature education as efficient mean of awareness raising”) informācijas stenda unbanera piegāde Jaundomes muižas vides izglītības centram.

 

Projekta ietvaros ir izgatavoti un uzstādīti 1 informācijas stends un 1 .


Plānotās aktivitātes Jaundomes muižas vides izglītības centrā ir dažādas, lai sasniegtu pēc iespējas lielāku sabiedrības daļu, radīt jaunas interaktīvas izstādes, inovatīvus mācību materiālus, organizējot seminārus un apmācības.

Darbs pie projekta „Dabas izglītības sekmēšana- efektīvs līdzeklis sabiedrības dabas apziņas veidošanai”

Projekts turpināsies līdz 2014.gada 30.septembrim.

Dagdas novada pašvaldības kopējais projekta finansējums

76987,00  EUR (90% - 69 288,30 EUR, 10% - 7 698,70 EUR )
 
Projekts tiks īstenots Latvijas, Igaunijas un Krievijas Federācijas teritorijās un tā galvenais mērķis ir sabiedrības vides apziņas celšana ilgtspējīgai un integrētai dabas aizsardzībai projekta darbības reģionā, kā arī projektā iesaistīto dabas aizsardzības institūciju kapacitātes pilnveidošana dabas izglītības jomā. Projekta ilgums ir 30 mēneši – līdz 2014.gada 30.septembrim.

Projektu līdzfinansē Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instruments.

Kopējais projekta partneru finansējums ir 1 499 977 eiro jeb 1 054 190 lati.


Vadošā partnera projekta kontaktpersona: Meldra Langenfelde, e-pasts: meldra.langenfelde@daba.gov.lv, tālr.: +371 29482965

Projekta mājas lapa: www.daba.gov.lv

Dagdas novada pašvaldības projekta kontaktpersona:

Ligita Nagļa, e-pasts – dagda.planotaja@inbox.lv, tālr.: +371 65681437

Dagdas novada pašvaldības projekta mājas lapa: www.dagda.lv

 
________________________________________________________________________
Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju. Programmas mājaslapa: www.estlatrus.eu.

04.12.2012