Projekta aktualitātes

Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas aktualitātes

Ir atbalstīts Igaunijas – Latvijas - Krievijas pārrobežu sadarbības projekts „Dabas terapija vienlīdzīgas dzīves vides pilnveidošanai Latvijas un Krievijas pierobežas reģionos”/ „Dabas terapija””

Šogad tiks uzsākts Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekts „Dabas terapija vienlīdzīgas dzīves vides pilnveidošanai Latvijas un Krievijas pierobežas reģionos”/ „Dabas terapija”” („Nature therapy for the improvement equal living standards in Latvian – Russian border areas”/ „Nature Therapy”). Projekta vadošais partneris ir biedrība „Eiroreģions „Ezeru zeme””.

 Mērķi:

Projekta virsmērķis: Veicināt ilgtspējīgas sociālās vides attīstību un pilnveidot vienlīdzīgu dzīves vidi, izmantojot dabas terapiju kā inovatīvu un empīrisku pieeju, tādējādi veidojot plašāk pieejamu un integrētāku Latvijas-Krievijas pierobežas reģionu.

 

Specifiskie mērķi:

1) informēt projekta mērķa grupas un sabiedrību par projekta rezultātiem un popularizēt dabas terapiju kā inovatīvu pieeju daudzbērnu un nepilno ģimeņu bērnu, bērnu ar īpašām vajadzībām, kuri dzīvo visattālākajos Latvijas un Krievijas pierobežas reģionos, rehabilitācijai;

 

2) prezentēt un praktiski demonstrēt populārākos dabas terapijas veidus, akcentējot terapiju ar dzīvnieku palīdzību, lai stiprinātu sociālo darbinieku zināšanas un veicinātu vietējo iedzīvotāju izpratni par dabas spēju stimulēt cilvēka maņas tādā veidā, ko cilvēks nespēj, to daba spēj;

 

3) pilnveidot dzīves standartus un sociālās vides pieejamību bērniem ar īpašajām vajadzībām un daudzbērnu un nepilno ģimeņu bērniem, uzlabojot sociālo infrastruktūru, stiprinot un attīstot 7 ilgtspējīgas Latvijas un Krievijas vietējās komūnas.

Aktivitātes:

  • Trīs 3-dienu mācības par Dabas terapiju sociālajiem darbiniekiem, Daugavpils (LV) un Pleskava (RU);
  • 2 starptautiskas vasaras nometnes "Back to Nature",  bērniem no daudzbērnu un nepilnajām ģimenēm (bērnu vecums 12-14), Daugavpils (LV) un Pleskava (RU). Katras nometnes ilgums - 7 dienas. Dažādi dabas terapijas kursi tiks nodrošināti  - reitterapija, kanisterapija, fitoterapija, smilšu terapija u.c.;
  • Divi 2-dienu semināri brīvā dabā vecākiem un viņu bērniem ar īpašām vajadzībām,  Daugavpils (LV) un Pleskava (RU). Programmā - dažādi dabas terapijas veidi, speciālistu konsultācijas;
  • Noslēguma pasākums kopā ar trešo dabas terapijas semināru sociālajiem darbiniekiem, dalībnieki, Daugavpils, LV.   
  • Sociālās infrastruktūras uzlabošana- bērnu rotaļu laukuma, tai skaitā aprīkojuma bērniem ar īpašām vajadzībām, izveidošana Dagdā.

 Kopējās Dagdas nov.pašv. izmaksas -  EUR 22 029.00

 ___________________________________________________________

Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju. Programmas mājaslapa: www.estlatrus.eu.       

15.04.2013