„Ūdens vides aizsardzība un zaļā dzīvesveida aktivitāšu veicināšana Latvijas un Krievijas pierobežas reģionos” / „Ūdens dzīve”

Šogad notiks Igaunijas – Latvijas - Krievijas pārrobežu sadarbības projekts „Ūdens vides aizsardzība un zaļā dzīvesveida aktivitāšu veicināšana Latvijas un Krievijas pierobežas reģionos” / „Ūdens dzīve”

(„Water environment protection and green lifestyle measures development in Latvia and Russia border regions”/ „Aqua Life”). Projekta vadošais partneris ir biedrība „Eiroreģions „Ezeru zeme””.

 

Projekta virsmērķis: uzlabot pierobežas teritorijas pievilcību, izmantojot kopīgu izglītojošo pieeju, pieredzes apmaiņu un kopīgus risinājumus, lai uzlabotu Latvijas un Krievijas dabisko un mākslīgo publisko ūdenstilpņu vides stāvokli.

 

Projekta specifiskie mērķi:

1)  veicināt Latvijas un Krievijas dabisko un mākslīgo publisko ūdenstilpņu pievilcību;

2) izveidot kopīgu pārrobežas pieeju vides aizsardzībai un ūdenstilpņu bioloģiskās daudzveidības uzlabošanā;

3)  veicināt videi draudzīgu attieksmi, kas nozīmē atbildības sajūtu pret vidi un vides aizsardzību;

4) attīstīt sabiedrību, kas dzīvo saskaņā ar sevi un apkārtējo vidi, paaugstināt izpratni par vides jautājumiem.

 

Projekta mērķa grupas: skolēni vecumā no 12 līdz 14 gadiem; bioloģijas vai dabas zinātņu skolotāji; pašvaldību speciālisti.

 

Aktivitātes:

  • Izstrādāt video filmiņa “Ūdens dzīve” (10 min. gara) par ūdens vides tīrību;
  • Ūdenstilpņu stāvokļa uzlabošana
  • Sadarbībā ar Daugavpils universitātes Sistemātiskās Bioloģijas institūtu tiks izstrādāta grāmata “Iepazīsti vidi” bērniem vecumā no 12 – 14 gadiem;
  • Organizētas  mobilā “Zaļā  laboratorija”. “Zaļajās laboratorijās” apmeklētājiem būs iespēja izmēģināt strādāt kā biologam, apskatīt pētījuma iekārtu darbību, klausīties dabas pētnieku stāstus;
  • Oorganizēta nometne “Dzīves eko-skola” bērniem vecumā no 12 līdz 14 gadiem.

 

Dagdas novada pašvaldības projekta kopējās izmaksasEUR 53 890.50

Dagdas novada pašvaldības  projekta līdzfinansējums 10% - EUR 5 389.05 apjomā _________________________________________________________

Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007 – 2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju.

Programmas mājaslapa: www.estlatrus.eu.

 

16.09.2013