Eseju konkurss bērniem par tīru apkārtējo vidi

Eseju konkurss bērniem par tīru apkārtējo vidi

 

Ir tik labi sajust pirmos pavasarīgos saules glāstus! Jau mostas tās neparastās laimes sajūtas, ieraugot pirmos sniegpulkstenīšus un izdzirdot pirmās putnu dziesmas. Pavasaris ir laiks , kad cilvēki sāk uzkopt apkārtējo vide un rūpēties par piesārņotības mazināšanu.

Pagājušā gada oktobrī pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013 Igaunija- Latvija- Krievija projekta "Ūdens vides aizsardzība un zaļā dzīvesveida aktivitāšu veicināšana Latvijas un Krievijas pierobežas reģionos"/ "AQUA LIFE" ietvaros Dagdas novada iedzīvotāji aktīvi talkoja Guščicas upes sakopšanas talkā, savukārt šajā pavasarī Dagdas novada pašvaldība aicina Dagdas novadā dzīvojošus skolēnus vecumā no 12 līdz 14 gadiem piedalīties eseju konkursā "Tīra apkārtējā vide".

 

Esejas autors raksturo vai atspoguļoto inovatīvu redzējumu par tīrāku apkārtējo vidi un videi draudzīgu dzīvesveidu, izsaka viedokli par jautājumiem, kas saistīti ar vides aizsardzības problēmām un zaļā dzīvesveida popularizēšanu. Sešu (6) labāko darbu autoriem būs dota iespēja piedalīties vasaras nometnē "Dzīves Eko - skola", kas notiks Sebežā (Krievijā) . Esejas iesniegšanas termiņš - no 2014. gada 24.marta līdz 22.aprīlim Dagdas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļā ar norādi eseju konkursam "Tīra apkārtējā vide".

 

Projektā piedalās 6 partneri no Latvijas (Riebiņu, Dagdas, Preiļu, Ilūkstes, Līvānu un Daugavpils novadu pašvaldības) un 4 partneri no Krievijas (Sebežas rajona administrācija, Pečoru pilsētas administrācija, Pitalovas rajona administrācija Pleskavas rajona administrācija). Projekta vadošais partneris ir Eiroreģions "Ezeru zeme".

 

Projekta mērķis ir uzlabot pierobežas teritorijas pievilcību, izmantojot kopīgu izglītojošo pieeju, pieredzes apmaiņu un kopīgus risinājumus, lai uzlabotu Latvijas un Krievijas dabisko un mākslīgo publisko ūdenstilpņu vides stāvokli. Viena no galvenajām projekta aktivitātēm, ko plānots realizēt Preiļos ir Preiļu parka dīķu un kanālu precīzā uzmērīšana, tehniskā projekta izstrāde parka dīķu un kanālu tīrīšanai un rekonstrukcijai.

 

Projekta īstenošanas laiks ir 18 mēneši no 2013.gada 1.jūlija līdz 2014.gada 31.decembrim.

 

Dagdas novada pašvaldības projekta budžets sastāda 43658.16 EUR), no kuriem 90% t.i. 39292.34 EUR tiek finansēti no Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta (EKPI). Pašvaldības un valsts līdzfinansējums ir 4365.82 EUR.

 

Šis dokuments tika izveidots ar Igaunijas - Latvijas - Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013 finansiālo atbalstu. Par šī dokumenta saturu pilnībā atbild Dagdas novada pašvaldība un tas neatspoguļo Programmas iesaistīto valstu un Eiropas Savienības oficiālo viedokli.

 

Ligita Nagļa
projekta koordinatore
65681437