Aqua Life

 

Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013

PROJEKTS

„Ūdens vides aizsardzība un zaļā dzīvesveida aktivitāšu veicināšana Latvijas un Krievijas pierobežas reģionos”

Projekta saīsinātais nosaukums: „Aqua Life”

 

PROJEKTA PARTNERĪBA:

Vadošais partneris (LP): Eiroreģiona „Ezeru zeme” Latvijas birojs.

 

Projekta partneri Latvijā (6): PP2– Riebiņu novada dome, PP3-Dagdas novada dome, PP4-Preiļu novada dome, PP5–Ilūkstes novada dome, PP6–Līvānu novada dome, PP7-Daugavpils novada dome.

Projekta partneri Krievijā (4): PP8–Sebežas rajona administrācija, PP9–Pečoru pilsētas administrācija, PP10 – Pitalovas rajona administrācija PP11 – Pleskavas rajona administrācija.

 

Projekta specifiskie mērķi:

 1. veicināt Latvijas un Krievijas dabisko un mākslīgo publisko ūdenstilpņu pievilcību;
 2. izveidot kopīgu pārrobežas pieeju vides aizsardzībai un ūdenstilpņu bioloģiskās daudzveidības uzlabošanā;
 3. veicināt videi draudzīgu attieksmi, kas nozīmē atbildības sajūtu pret vidi un vides aizsardzību;
 4. attīstīt sabiedrību, kas dzīvo saskaņā ar sevi un apkārtējo vidi, paaugstināt izpratni par vides jautājumiem.

 Projekta mērķa grupas: skolēni vecumā no 12 līdz 14 gadiem; bioloģijas vai dabas zinātņu skolotāji; pašvaldību speciālisti.

 

Projekta rezultātu gala saņēmēji: vietējiem iedzīvotāji un tūristi.

 

AKTIVITĀTES:

AP 1 Projekta vadība, koordinēšana un komunikācija LV, RUS

Projekta vadība/koordinēšana, atskaišu gatavošana, kopīgo pasākumu, darba grupu un vadības komiteju organizēšana, projekta publicitātes nodrošināšana.

AP 2 Informācija un atpazīstamība

 • Katrs projektu partneris sagatavos vismaz 1 preses relīzi semestrī;
 • Tiks Izstrādāta video filmiņa “Ūdens dzīve” (10 min. gara) par ūdens vides tīrību;
 • Organizētas vides uzkopšanas talkas (ūdenstilpņu un to krastu uzkopšana) pie katra projektu partnera;
 • Katra partnera mājas lapas papildināšana ar vides sadaļu, kura tiks papildināta ar projekta aktualitātēm;
 • Informatīvo stendu uzstādīšana pie ūdenstilpnēm ar informāciju par uzvedības noteikumiem, praktiskiem padomiem par vides tīrību, kā arī karte, kurā atzīmētas ugunskura un peldēšanās vietas;
 • Tiks organizēta informatīvā kampaņa par zaļā dzīvesveida popularizēšanu.

 

AP3 Ūdenstilpņu stāvokļa uzlabošana   

 • Kopīgu vadlīniju izstrāde par ūdenstilpņu saglabāšanu un to ilgtspējīgu apsaimniekošanu;
 • Apmācību semināru organizēšana pašvaldību speciālistiem par pieredzes apmaiņu darbā ar dabisko un mākslīgo ūdenstilpņu saglabāšanu un to ilgtspējīgo attīstību;
 • Konsultācijas ar bioloģiskās daudzveidības ekspertiem;
 • Tiks rekonstruētas 3 ūdenstilpnes ar kopējo platību 1,06 ha (PP3;5;7);
 • Tiks izstrādāti 7 tehniskie projekti ūdenstilpņu tīrīšanai un rekonstrukcijai (PP2;4;6;8;9;10;11).

 

AP4 Izglītošana par vides jautājumiem

 • Sadarbībā ar Daugavpils universitātes Sistemātiskās Bioloģijas institūtu tiks izstrādāta grāmata “Iepazīsti vidi” bērniem vecumā no 12 – 14 gadiem;
 • Tiks organizētas 10 mobilās “Zaļās laboratorijas” pie katra partnera. “Zaļajās laboratorijās” apmeklētājiem būs iespēja izmēģināt strādāt kā biologam, apskatīt pētījuma iekārtu darbību, klausīties dabas pētnieku stāstus;
 • Tiks organizēta nometne “Dzīves eko-skola” bērniem vecumā no 12 līdz 14 gadiem.

 

Dagdas novada pašvaldības projekta kontaktpersona:

Ligita Nagļa, e-pasts – ligita.nagla@dagda.lv, tālr.: +371 65681437

Dagdas novada pašvaldības projekta mājas lapa: www.dagda.lv

 


Papildus informācija

Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas mājas lapa

Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas interneta vietne

EuropeAid darbības biroja mājas lapa

Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas galvenā partnera interneta vietne

 

 Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007 – 2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju.

Programmas mājaslapa: www.estlatrus.eu.