Izstrādāti ezeru zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi Ežezeram, Arla un Udrijas ezeriem

Dagdas novada ezeriem izstrādāti ezeru zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi

 

Ar Zivju fonda atbalstu izstrādāti ezeru zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi 3 Dagdas novada ezeriem -  Ežezeram, Arla un Udrijas ezeriem, realizējot projektu ”Ežezera, Arla, Udrijas ezeru zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde” pasākumā „Zinātniskās pētniecības programmu finansēšana un līdzdalība starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā, izņemot tādu iesniegto programmu un pētījumu finansēšanu, kuri pretendē uz finansējuma saņemšanu no citu valsts vai Eiropas Savienības fondu finansējuma”.

 

Projekta mērķis ir zivju resursu ilgtspējīgas zivsaimnieciskās izmantošanas un aizsardzības nodrošināšana Ezezerā, Arla un Udrijas ezeros, izstradājot tiem zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumus. Efektīvai saimniekošanai nākotnē  pašvaldība plāno turpmāk piesaistīt Zivju fonda līdzekļus regulārai zivju resursu pavairošanai un atražošanai, lai sekmētu ilglaicīgu ezeru zivsaimniecisko izmantošanu.

 

Zivsaimniecisko ekspluatācijas noteikumu izstrādi iepriekš minētajiem ezeriem veica Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” eksperti sadarbībā ar Dagdas novada pašvaldības zivsaimniecības vadītāju Gunti Matjušonoku.

 

Kopējās projekta izmaksas sastāda  3258,12 EUR (ar PVN), no kurām 2909,64 EUR ir Zivju fonda finansējums (89%).

Dagdas novada pašvaldības līdzfinansējums – 348,48 EUR (11%).

 

 

Artjoms Gekišs

Projektu koordinators

28.09.2015.