Tika sakārtota Dagdas Tautas nama teritorija

Veiksmīgi tika sakārtots apbraucamais ceļš un ierīkots stāvlaukums ap Dagdas Tautas namu, ka arī izveidots gājēju ceļš projekta Nr.16-03-AL33-A019.2201-000006 “Dagdas Tautas nama teritorijas sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai” ietvaros, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

 

Projekts tika atbalstīts 2017.gada sākumā un veiksmīgi tika pabeigts pirms Latvijas Republikas 99.proklamēšanas gadadienas – 17.novembrī.

 

Projekta ietvaros tika izbūvēta brauktuve 2189,4 m2, ietve 438,8 m2 un zālājs 729,9 m2 platībā. Tika izbūvēti šādi inženiertīkli: lietus kanalizācijas vads 227,2 m, lietus kanalizācijas akas – 6 gab., lietus kanalizācijas apaļās gūlijas – 11 gab., ievilkts elektrokabelis 173,5 m garumā un ierīkoti 6 apgaismes stabi.

 

Būvniecības kopējās izmaksas ir 158 279,59 EUR, t.sk. publiskais finansējums 45 000,00 EUR. Dagdas novada pašvaldības līdzfinansējums 113 279.59 EUR.

 

Būvdarbu veicējs SIA “VTV 14”, būvuzraudzību nodrošināja SIA “Līgaiši”.

 

Olga Gekiša

Projektu koordinators