Kultūras telpas digitalizācija Dagdas novadā

 

Ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstu ir īstenots LEADER projekts "Brīvdabas kino aprīkojuma iegāde sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai un profesionālās darbības pilnveidei" Nr.17-03-AL33-A019.2202-000021

Projektā iegādātais aprīkojums veicinās Dagdas novada sabiedrisko aktivitāšu dažādošanu, jo iegādāto brīvdabas kino aprīkojumu ir paredzēts izmantot gan dažādos Dagdas novada pasākumos (Pilsētas svētki, Ģimenes dienas, Lāčplēša diena, 18.novembris, jauniešu pasākumi, u.tml.),gan veidot jaunu pasākumu piedāvājumu – brīvdabas kino vakari. Aprīkojumu varēs izmantot arī dažādu izglītojošu pasākumu rīkošanai gan brīvā dabā, gan telpās.

Projekta kopējās izmaksas:  13 426,16 EUR

ELFLA finansējums: 9000,00 EUR ( 90 % atbalsta intensitāte no attiecināmām izmaksām) .

Dagdas novada pašvaldības finansējums: 4 426,16 EUR

 

Projekts tika īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai ( ELFLA) atklātā projektu iesnieguma konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 19.2 "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātes 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” - Biedrības “Krāslavas rajona partnerība” darbības teritorijas sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2014. - 2020. gadam 2.2. rīcības “Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem 4. kārtas ietvaros.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejama EK tīmekļa vietnē.

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

 

 

Projekta vadītāja

Ligita Nagļa