Daudzveidīgās ideju izpausmes realizējas caur atbalstītiem projektiem

 

LEADER FINANSĒJUMS:

2017. gada 28. jūnijā tika atbalstīts projekts “Florbola aprīkojuma iegāde sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai Dagdas novadā” (projekta Nr.17-03-AL33-A019.2202-000002). Projektā veiktās aktivitātes: iegādāti florbola borti (1 kompl.) ar mērķi ieinteresēt jaunos spēlētājus aktīvai sporta darbībai, veselīga dzīves veida veicināšanai un harmoniskas personības attīstībai.

 

Projekta rezultāts: florbola komandu un individuālo treniņu procesu uzlabošana, sporta sacensību organizēšana un jaunāko spēlētāju ātrāka un efektīvāka integrēšana florbola spēles pamatprincipos un jauno spēlētāju ieinteresētība spora veidā.

 

Projekta īstenošanas laiks līdz 2017.gada 30.novembrim.

 

Kopējās projekta izmaksas sastāda 5 200,00 EUR, no kurām ELFLA publiskais finansējums 4 680,00 EUR, savukārt pašvaldības līdzfinansējums 520,00 EUR.

 

2017. gada 31. maijā tika atbalstīts projekts Āra klases izveidošana Dagdā, sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” (projekta Nr.17-03-AL33-A019.2202-000006) ar mērķi dažādot vietējo iedzīvotāju sabiedriskās aktivitātes, izveidojot publiski pieejamo āra klasi, vecinot aktīvu, zaļu un veselīgu dzīvesveidu bērnu un jauniešu vidū, organizēt mācību procesu radošu un netradicionālu – dabā, svaigā gaisā.

 

Projektā veiktās aktivitātes: Uzbūvēta āra klase.

 

Projekta īstenošanas laiks līdz 2017.gada 30.novembrim.

 

Kopējās projekta izmaksas sastāda 5 230,68 EUR, no kurām ELFLA publiskais finansējums 4 707,61 EUR, savukārt pašvaldības līdzfinansējums 523,07 EUR.

 

2017. gada 30. maijā tika atbalstīts projekts Brīvdabas trenažieru izvietošana Dagdas pilsētā sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” (projekta Nr.17-03-AL33-A019.2202-000003) ar mērķi brīvdabas trenažieru izvietošanu Dagdas pilsētā sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai.

 

Projektā veiktās aktivitātes: iegādāti un uzstādīti brīvdabas trenažieru kompleksi (2 komplekti)

 

Projekta īstenošanas laiks līdz 2018.gada 31.jūlijam.

 

Kopējās projekta izmaksas sastāda 9 171,00 EUR, no kurām ELFLA publiskais finansējums 8253,90 EUR, savukārt pašvaldības līdzfinansējums 917,10 EUR.

 

2017. gada 10. jūlijā tika atbalstīts projekts Latviešu tautas tērpu iegāde sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” (projekta Nr.17-03-AL33-A019.2202-000005) ar mērķi iegādāties latviešu tautas tērpus Dagdas novada vidējās paaudzes deju kolektīviem “Eži” un “Ondrupīši”, līdz ar to veicināt sabiedrisko aktivitāšu dažādošanu vietējiem iedzīvotājiem, un kultūras mantojuma saglabāšanu Dagdas novadā.

 

Projektā veiktās aktivitātes: iegādāti vīriešu tautas tērpu komplekti (“Ondrupīši” - 10 kompl., “Eži” - 9 kompl.) un sieviešu tautas tērpu komplekti (“Ondrupīši” - 10 kompl., “Eži” - 9 kompl.).

 

Projekta īstenošanas laiks līdz 2018.gada 25.jūnijam.

 

Kopējās projekta izmaksas sastāda 13 829,09 EUR, no kurām ELFLA publiskais finansējums 9 000,00 EUR, savukārt pašvaldības līdzfinansējums 4 829,09 EUR.

 

Projekta pieteikumi sagatavoti un guvuši atbalstu, vietējās rīcības grupas biedrības „Krāslavas rajona partnerība” darbības teritorijas sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 3. kārtā 2.2. rīcībasAtbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem”.

Projekti īstenoti Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

 

2017. gada 29. jūnijā tika atbalstīts projekts Kapličas būvniecība Andzeļu ciemā rituālo pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai” (projekta Nr.17-03-AL33-A019.2201-000006).

 

Projektā veiktās aktivitātes: uzbūvēta kapliča Andzeļu ciemā.

 

Projekta īstenošanas laiks līdz 2018.gada 31.decembrim.

 

Kopējās projekta izmaksas sastāda 37 351,00 EUR, no kurām ELFLA publiskais finansējums 33 615,390 EUR, savukārt pašvaldības līdzfinansējums 3 735,10 EUR.

 

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu, vietējās rīcības grupas biedrības „Krāslavas rajona partnerība” darbības teritorijas sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 3. kārtā 2.1. rīcībasAtbalsts vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu, sakārtošanai pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai”.

Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Ligita Nagļa

Dagdas novada pašvaldības

Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

Olga Gekiša

Projektu koordinatore

03.08.2017.