Dagdas vidusskolas teritorijā ir uzcelta āra klase

Āra klases izbūve notika Lauku atbalsta dienesta (LAD) un Krāslavas rajona partnerības atbalstītā projekta Nr.17-03-AL33-A019.2202-000006 “Āra klases izveidošana Dagdā, sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” ietvaros, kurš tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības un lauku attīstības fonda (ELFLA) finansēšanas Latvijas Lauku attīstības programmas (LAP) 2014.-2020.gadam pasākumā.

Projekta rezultātā tika izveidota publiski pieejama āra klase kā labiekārtota vieta interaktīvām nodarbībām. Tā ir pieejama visiem iedzīvotāju grupām – skolēniem, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, veciem cilvēkiem, ģimenēm ar bērniem un visai sabiedrībai kopumā. Paredzēts, ka ikdienā āra klase tiks izmantota Dagdas vidusskolas, Dagdas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes un Dagdas novada jauniešu iniciatīvu centra vajadzībām, lai vērotu un pētītu dabas procesus, tādējādi papildinot mācību procesa pievienoto vērtību.

Projekta kopējās izmaksas 11 684,41 EUR,

Dagdas novada pašvaldības līdzfinansējums 6 661,80 EUR

Publiskais finansējums – 5 022,61 EUR

 

Projektu koordinators

Olga Gekiša