Dagdas Tautas nama materiāltehniskās bāzes pilnveidošana

Pievilcīga kultūras vide, kā arī attīstīta atbilstoša infrastruktūra tieši ietekmē ikvienas teritorijas iedzīvotāju dzīves kvalitāti, piedāvājot personības attīstības un pilnveides iespējas visa mūža garumā.

 

Dagdas novadā šobrīd ir labi priekšnosacījumi iedzīvotāju sociālās aktivitātes veicināšanai, kvalitatīva brīvā laika pavadīšanas iespējām un kultūras pasākumiem. To visu nepieciešams regulāri uzturēt un pilnveidot, lai nepazaudētu gadsimtos izveidojušās tradīcijas un kultūras mantojumu.

 

Iepriekšējos gados ir pierādījies, ka ļoti liela nozīme iedzīvotāju sociālo aktivitāšu veicināšanai ir kvalitatīva pakalpojumu pieejamība, dažādojot sabiedrisko aktivitāšu klāstu, jo tādējādi tiek nodrošināta vietējo iedzīvotāju maksimāla iesaistīšana pašu iniciētajos pasākumos, un, izmantojot viņu potenciālu, tiek īstenoti iedzīvotāju izvirzītie mērķi, apmierinot to sadzīves un kultūras vajadzības.

 

Ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstu ir īstenots LEADER projekts “Skaņas aparatūras iegāde Dagdas Tautas namam kvalitatīvai kultūras aktivitāšu īstenošanai” ( Nr.17-03-AL33-A019.2202-000018).


Projekta mērķis: Uzlabot kultūrvides sabiedrisko aktivitāšu kvalitāti Dagdas novadā, pilnveidot Dagdas Tautas nama darbībai atbilstošu aprīkojumu, lai nodrošinātu mūsdienīgu materiāltehnisko bāzi kultūras pasākumu īstenošanai, tādējādi sekmējot kultūras intelektuālā potenciāla attīstību.

 

Galvenie uzdevumi: veidot un vairot Dagdas kultūras pasākumu atpazīstamību, izcelt pasākumu individualitāti un atšķirīgumu.

 

Projekta ietvaros tiek veicināta cilvēku sadarbība, kultūra un pilsoniskā līdzdalība kā piederības Latvijai pamats, nodrošinot pilnvērtīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas, lai tiktu saglabāta un pilnveidota Dagdas novadam raksturīgā kultūrvide un tradīcijas, spēcinot novadam piemītošo identitāti, sekmētu kultūras, sociālo attīstību.

 

Projekta rezultatīvie rādītāji: realizējot projektu tika iegādāta skaņas:

  • Digitālā skaņas pults
  • Transport kaste skaņas pultij
  • Skaņas pults skatuves modelis
  • Digitālais kabelis
  • Skaņas vadības procesors
  • 3 Skatuves monitori
  • Profesionālais mikrofonu kabelis
  • LED lampa
  • SKB Roto-Molded 4U Shallow Rack

Projekta kopējās izmaksas:  11 867,98 EUR

ELFLA finansējums: 9 000,00 EUR (90% atbalsta intensitāte no attiecināmām izmaksām).

Dagdas novada pašvaldības finansējums: 2 867,98 EUR

 

Projekts tika īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai ( ELFLA) atklātā projektu iesnieguma konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 19.2 "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātes 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” - Biedrības “Krāslavas rajona partnerība” darbības teritorijas sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015. - 2020. gadam 2.2. rīcības “Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem 4. kārtas ietvaros.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejama EK tīmekļa vietnē.

 

Ligita Nagļa

Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

14.02.2018.