Kaitras ezerā ielaidīs līdaku mazuļus

Dagdas novada dome ir saņēmusi valsts atbalstu no Zivju fonda finanšu līdzekļiem zivju resursu papildināšanai Kaitras ezerā.

 

Pašvaldībai tika piesaistīts Zivju fonda finansējums projektam “Zivju resursu resursu pavairošana Dagdas novada ūdenstilpnēs”.

 

Lai Dagdas novada ezeros zivju mirstība (dabiskā un antropogēnā) nepārsniegtu to dabisko atražošanas potenciālu kādā ūdenstilpē, ko pasliktina ekoloģiskie apstākļi dabiskajos ūdeņos, samazinot dabiskās resursu atražošanās efektivitāti, ir jāpilnveido publisko ūdenstilpju ihtiofaunas struktūru un produktivitāti 2 publiskajos ezeros, proti Kaitras un Kairišu ezeros.

 

Pamatojoties uz Latvijas zivsaimniecības pētniecības institūta iekšējo ūdeņu problēmu laboratorijas izstrādātajiem zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem, ezeriem ir nepieciešama regulāra zivju resursu papildināšana. Zivju resursi ir viena no dabas bagātībām ar lielu ekonomisko un sociālo nozīmi.

 

Līdz ar to, lai attīstītu un pilnveidotu zivsaimniecības produktivitāti, zivsaimniecības attīstību, zivju ielaišanas bioloģiskais mērķis: plēsīgo zivju dzimtas (līdaku) skaita palielināšana.

 

Projekts notiek Zemkopības ministrijas izsludinātajā Zivju fonda pasākumā "Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā".

 

Projekta mērķis ir papildināt un atjaunot zivju resursus  Kaitras ezerā.

 

Projekta kopējās izmaksas ir 1037.00 LVL, tai skaitā Zivju fonda piešķirtais finansējums ir 1037.00 LVL un Dagdas novada domes līdzfinansējums ir transportēšanas izdevumi.

 

Projekta ietvaros paredzēts iegādāties līdakas mazuļus -5000 gab., paredzot to ielaišanu Kaitras ezerā.

 

Projekta uzdevumu izpilde tiks veikta 2012. gada jūlijā.

 

Kontrolēšanu veiks Dagdas novada zivsaimniecības speciālists un vides inženieris, kuri kontrolē zivju resursu attīstību un dzīvotspēju kā arī veic izpēti vides piesārņojumu ietekmi uz ezeriem.    

 

 

Ligita Nagļa

Dagdas novada pašvaldības

Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

25.05.2012