Jolzas, Patmalnieku un Janovas ezeru zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde

Atbalstīti divi Dagdas novada pašvaldības projekti zivsaimniecības jomā

 

Zivju fonda padomes sēdē tika apstiprināts Dagdas novada pašvaldības projekts „Jolzas, Patmalnieku un Janovas ezeru zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde” pasākumā „Zinātniskās pētniecības programmu finansēšana un līdzdalība starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā, izņemot tādu iesniegto programmu un pētījumu finansēšanu, kuri pretendē uz finansējuma saņemšanu no citu valsts vai Eiropas Savienības fondu finansējuma”.

 

Zivsaimniecisko ekspluatācijas noteikumu izstrādi augstākminētajiem ezeriem veiks Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” eksperti sadarbībā ar Dagdas novada pašvaldības zivsaimniecības vadītāju Gunti Matjušonoku.

 

Kopējās projekta izmaksas sastāda  2018,51 EUR (Ar PVN), no kurām 1670,03 EUR ir Zivju fonda finansējums (83%).

Dagdas novada pašvaldības līdzfinansējums – 348,48 EUR (17%).


Zivju fonda pasākumā “Zivju resersu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citas ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana” atbalstīts projekts – “Zivju resursu pavairošana Dagdas ezerā”, tā galvenās darbības ir 15000 zandartu mazuļu ielaišana Dagdas ezerā.

Zivju mazuļu piegādi un ielaišanu veiks SIA “Rūjas zivju audzētava”.

 

Kopējās projekta izmaksas sastāda  3993,00 EUR (Ar PVN), no kurām 3793,35 EUR ir Zivju fonda finansējums (95%).

Dagdas novada pašvaldības līdzfinansējums – 199,65 EUR (5%).

Abu projektu īstenošanas termiņš ir līdz 2016.gada 31. oktobrim.

 

Artjoms Gekišs

Projektu koordinators

27.06.2016.