Izstrādāti ezeru zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi

Ar Zivju fonda atbalstu izstrādāti ezeru zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi

 

2014.gada 17.aprīļa Zivju fonda padomes sēdē tika apstiprināts Dagdas novada pašvaldības projekts „Galšūna, Ojātu un Gordovas ezeru zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde” pasākumā „Zinātniskās pētniecības programmu finansēšana un līdzdalība starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā, izņemot tādu iesniegto programmu un pētījumu finansēšanu, kuri pretendē uz finansējuma saņemšanu no citu valsts vai Eiropas Savienības fondu finansējuma”.

 

Projekta mērķis ir zivju resursu ilgtspējīgas zivsaimnieciskās izmantošanas un aizsardzības nodrošināšana Galšūna, Ojātu un Gordovas ezeros, izstradājot tiem zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumus. Efektīvai saimniekošanai nākotnē  pašvaldība plāno turpmak piesaistīt Zivju fonda līdzekļus regulārai zivju resursu pavairošanai un atražošanai, lai sekmētu ilglaicīgu ezeru zivsaimniecisko izmantošanu.

 

Zivsaimniecisko ekspluatācijas noteikumu izstrādi augstākminētajiem ezeriem veica Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” eksperti sadarbībā ar Dagdas novada pašvaldības zivsaimniecības vadītāju Gunti Matjušonoku.

 

Kopējās projekta izmaksas sastāda  2018,51 EUR (ar PVN), no kurām 1670,03 EUR ir Zivju fonda finansējums (83%).

Dagdas novada pašvaldības līdzfinansējums – 348,48 EUR (17%).

 

 

Artjoms Gekišs

Projektu koordinators

08.09.2014.