Sporta zāles izveidošana Dagdas novada Svariņu ciemā

Beigusies sporta zāles būvniecība Svariņos

 

Veiksmīgi noslēdzies Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.-2013.g. pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” projekts „Sporta zāles izveidošana Dagdas novada Svariņu ciemā”.


Latvijas Sporta politikas pamatnostādnēs teikts, ka veselība ir tautas bagātība.

 

Dagdas novada attīstības vīzija sporta jomā ir mūsdienīga novada sporta bāze, kura veido fiziski veselas un garīgi attīstītas personības, kas spēj pildīt dzīves un darba pienākumus ģimenē, sabiedrībā un valstī.

 

Šī vīzija ir īstenota dzīvē, ir renovēta esošā sporta bāze un izveidots jauns sporta objekts. 

 

Svariņu pagastā, jaunizveidotā sporta zāle ir pieejama visiem sportot gribētājiem, tādējādi tiek veicināta iedzīvotāju pievēršanās sporta aktivitātēm. Mērķtiecīgi iesaistot pagasta un visa novada cilvēkus aktīvās un regulārās fiziskajās aktivitātēs, tiek panākta iedzīvotāju veselības stāvokļa stabilizēšanās.

 

Sportiskām aktivitātēm ir liela nozīme lauku iedzīvotāju dzīves kvalitātē, jaunatnes audzināšanā, kur svarīga loma ir gan ģimenēm, gan ārpusizglītības aktivitātēm. Jau no mazotnes bērnus pieradinot pie fiziskajām aktivitātēm, tiks veicināta bērnu un pusaudžu veselības nostiprināšana, panākot jauniešu fiziskās veselības rādītāju stabilizēšanos, kā arī pakāpenisku uzlabošanos, tā paverot tiem plašākas iespējas profesijas izvēlē un darba tirgū.

 

Popularizējot masu pasākumus, organizējot Dagdas novada mēroga sacensību norisi Svariņu pagastā, tiek popularizēts sports jauniešu vidū, kas rosinās lauku teritoriju bērnus, pusaudžus un jauniešus pievērsties aktīvajam sportam, tā turpinot novadā sporta tradīciju pēctecību.

 

Īstenojot projektu ieguvēji ir ne tikai Svariņu pagasta iedzīvotāji, bet arī viss Dagdas novads, jo apmeklēt rīkotos pasākumus brīvā laika pavadīšanai tiks aicināti pilnīgi visi.

 

Projekta mērķis: sekmēt iedzīvotāju dzīves kvalitātes paaugstināšanos un veselīga dzīvesveida popularizēšanu, nodrošinot vietējiem iedzīvotājiem iespējas nodarboties ar sportu.

 

Projekta kopējās izmaksas sastādīja 102140.97 LVL (bez PVN), no kurām 84 268.26 LVL ir Lauku atbalsta dienesta (LAD) finansējums.

Ikviens cilvēks Dagdas novadā ir liela vērtība un mūsu tālāka nākotne.

 

Ligita Nagļa

Dagdas novada pašvaldības

Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

24.05.2012