Pabeigts projekts

Ir īstenots KPFI projekts Nr. KPFI-15.1/13 „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Šķaunes pamatskolā”


2013.gada 28.oktobrī tika pilnībā pabeigtas KPFI projekta Nr. KPFI-15.1/13 „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Šķaunes pamatskolā” vienkāršotās renovācijas darbi.

 

Projekta mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana Šķaunes pamatskolā, uzlabojot ēkas energoefektivitāti. Plānotais CO2 samazinājuma gadā ir 66,58 t, kā rezultātā tiks samazināta nelabvēlīgā ietekme uz vidi un veicināta globālo klimata pārmaiņu novēršana. Projekta īstenošanas rezultātā tiks samazināts siltumenerģijas un elektroenerģijas patēriņš un to izmaksas.

 

Būvdarbu rezultātā ir paveikti projektā plānotie darbi: ārsienu siltināšana (t.sk. logu aiļu siltināšana); cokola siltināšana; jumta siltināšana skolai, sporta zālei. (t.sk. izejas luku uz jumta nomaiņa, hidroizolācijas slāņa ierīkošana, 1.stāvu ēkai demontēti esošai divslīpju jums); nenomainīto logu nomaiņa; nenomainīto ārdurvju nomaiņa;rekuperācijas ventilācijas sistēmas ierīkošana telpā Nr.26 pēc inventarizācijas lietas (sporta zālē); siltummezgla ierīkošana skolā, lai nodrošināt efektīvāku apkures un rekuperācijas ventilācijas sistēmas darbību (telpās Nr.26); apgaismojuma nomaiņa visās telpās skolā pret LAD tipa, elektrosadales vadu pārbūve. Projekta īstenošanas rezultātā skolēniem, skolas darbiniekiem u.c. apmeklētājiem mācību procesā ir nodrošināts augstāks komforta līmenis.

  • Projekta ietvaros paredzētos būvdarbus veica SIA„RERE04”, Reģ.Nr. 40003707863;
  • Būvuzraudzība – SIA „RS Property”, Reģ. Nr. 42403028665;
  • Autroruzraudzība – SIA „Grand Eko”, Reģ. Nr. 40103410373.

 

Saskaņa ar 28.12.2013.noslēgto līgumu starp LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, SIA „Vides investīciju fonds” un Dagdas novada pašvaldību projekta kopējās izmaksas ir LVL 252 813.34, projekta attiecināmās izmaksas – LVL 152 434.40. KPFI finansējums ir 72.75% no attiecināmajām izmaksām

 

 

Informāciju sagatavoja:

Aļona Matvejeva

projekta vadītāja

15.11.2013