Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Šķaunes pamatskolā

Šķaunes pamatskolas ēkas energoefektivitātes uzlabošana


2012.gada nogalē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija apstiprināja Dagdas novada pašvaldības projekta iesniegumu „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Šķaunes pamatskolā” (ID Nr. KPFI-15.1/13).

 

Projekta mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, uzlabojot ēkas energoefektivitāti. Plānotais CO2 emisiju samazinājums gadā ir 66,58 t, kā rezultātā tiks samazināta nelabvēlīgā ietekme uz vidi un veicināta globālo klimata pārmaiņu novēršana. Ēkas energoefektivitātes uzlabošanas rezultātā tiks samazināts siltumenerģijas un elektroenerģijas patēriņš un to izmaksas.

Plānotais siltumenerģijas patēriņš apkurei ir 84,90 kWh/m2. Projekta īstenošana nodrošinās augstāku komforta līmeni skolēniem, skolas darbiniekiem un citiem apmeklētājiem.

 

Projekta ietvaros plānots veikt gāzu emisiju apjoma samazināšanas pasākumus Šķaunes pamatskolas ēkā. Projekta īstenošana ir nepieciešama, lai uzlabotu Šķaunes pamatskolas tehnisko stāvokli un nepieļautu ēkas būvkonstrukcijas un iekšējo inženiertīklu nolietošanos un bojāšanos, kā arī lai tiktu samazinātas izmaksas par piegādāto siltumenerģiju un elektroenerģiju. Samazinot nelietderīgi patērētās enerģijas apjomus, samazināsies gāzu emisiju apjoms, kā rezultātā tiks samazināta nelabvēlīgā ietekme uz vidi.

 

Projektā paredzēts veikt sekojošas aktivitātes:

  • Ārsienu siltināšana (t.sk., logu aiļu siltināšana);
  • Cokola siltināšana;
  • Jumta siltināšana skolai, sporta zālei. T.sk., izejas lūku uz jumta nomaiņa, hidroizolācijas slāņa ierīkošana, 1.stāvu piebūvei demontēt esošo divslīpju jumtu;
  • Nenomainīto logu nomaiņa;
  • Nenomainīto ārdurvju nomaiņa;
  • Rekuperācijas ventilācijas sistēmas ierīkošana telpās Nr. 26 pēc inventarizācijas lietas (sporta zāle);
  • Siltummezgla ierīkošana skolā, lai nodrošināt efektīvāku apkures un rekuperācijas ventilācijas sistēmas darbību (telpās Nr. 26);
  • Apgaismojuma nomaiņa visās telpās skolā pret LED tipa. Elektrosadales vadu pārbūve.

 

Projektā iekļauta arī nepieciešamās tehniskās u.c. ar projektu saistītās dokumentācijas izstrāde; kā arī būvuzraudzība un autoruzraudzība.

 

Projektā ietverto pasākumu rezultātā CO2 emisiju samazinājuma efektivitātes rādītājs būs 0,60 kgCO2/Ls gadā. Plānotais siltumenerģijas patēriņš apkurei gadā ir 84,90 kWh/m2. Balstoties uz augstāk minētajām CO2 izmešu un siltumenerģijas apjoma apkurei samazināšanas iespējām, projektā iekļautie pasākumi gāzu emisijas samazināšanai ir ļoti nepieciešami un lietderīgi. Veicot renovācijas darbus, tiks panākts ne tikai siltumenerģijas ietaupījums, kas samazinās slodzi uz vidi, bet arī paaugstināta ēku uzturēšanas efektivitāte un drošība.

 

Projekta plānotājs īstenošanas termiņš 2013.gada beigas.

 

Informāciju sagatavoja:

Aļona Koļesņikova

projekta vadītāja