Realizēs divus energoefektivitātes paaugstināšanas projektus

Dagdas novadā ieviesīs divus energoefektivitātes paaugstināšanas projektus

2009.gada novembrī Dagdas novada pašvaldība noslēdza līgumu ar Latvijas Republikas Vides ministriju par divu projektu īstenošanas uzsākšanu energoefektivitātes paaugstināšanai pašvaldības ēkās: Dagdas vidusskolā un Dagdas novada Tautas nama ēkā.

 

Sākotnēji projekti tika iztrādāti un līgumi tika paredzēti uz summām, kas attiecīgi sastāda 152 119 un 77 405,79 latus, bet iepirkuma procedūras rezultātā, kas noslēdzās pagājušā gada nogalē, jau 29.decembrī Dagdas novada domes sēdē tika nolemts apstiprināt Iepirkumu komisijas priekšlikumu un noslēgt līgumu ar SIA “ANBI” par darbu veikšanu Dagdas vidusskolas ēkā (projekta summa 116 496,30 LVL ieskaitot pievienotās vērtības nodokli) un ar SIA “Latspas” par darbu veikšanu Dagdas novada Tautas nama ēkā saskaņā ar tehnisko projektu (summa 40 470,80 LVL ieskaitot PVN). Pašvaldībai būs jānodrošina 15% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

 

Abu projektu īstenošana jāpabeidz līdz 2010.gada 1.decembrim.

 

Dagdas novada pašvaldības abi sadarbībā ar SIA “DDV” izstrādātie projekti tika atbalstīti Vides ministrijas uzraudzītajā valsts programmas “Klimata pārmaiņu finanšu instruments (KPFI)” vēl vasarā izsludinātajā konkursā. Programmas mērķis ir veicināt globālo klimata pārmaiņu novēršanu, pielāgošanos klimata pārmaiņu radītajām sekām un sekmēt siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanu. Šī konkursa mērķis bija oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, samazinot siltumenerģijas patēriņu tieši pašvaldību sabiedriskajās ēkās un ēkās, kas nepieciešamas pašvaldību autonomo funkciju nodrošināšanai.

 

Sīkāk ar informāciju par KPFI var iepazīties Vides ministrijas mājas lapā: http://www.vidm.gov.lv

 

Informāciju sagatavoja:

Juris Viļums

Sabiedrisko attiecību un komunikācijas nodaļa

06.01.2010