Pirmie jaunieši uzsāk apmācības


Dagdas novada pašvaldība noslēdza līgumu ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru par sadarbību Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” projekta  “PROTI un DARI” Nr.8.3.3.0/15/I/001 īstenošanā.

 

Projekta “PROTI un  DARI” mērķis ir attīstīt jauniešu (vecumposmā no 15 līdz 29 gadiem), kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (kā bezdarbnieki), prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tostarp aroda apguvē pie amata meistara, NVA, vai Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

 

Projekts “PROTI un DARI”  ir unikāls ar to, ka katram jaunietim tiek sagatavota individuāla pasākumu programma.

 

Pašlaik projektā tiek iesaistīti četri Dagdas novada jaunieši – trīs puiši  no Šķaunes pagasta un  viena meitene no Dagdas pilsētas. Projekta ietvaros jauniešiem tika piedāvāts apmeklēt metināšanas apmācības kursus.  Sakarā ar, to ka Šķaunes pagasts atrodas 40 km no Dagdas, metināšanas kursi organizēti uz vietas – Šķaunes pagastā.  Projekta ietvaros ar jauniešiem strādā  un  sniedz atbalstu programmas vadītājs,  mentors, karjeras speciālists un citi speciālisti. Šķaunes pagasta jaunieši  projekta ietvaros veic brīvprātīgo darbu Latvijas Sarkanā Krusta Šķaunes nodaļā ar mērķi uzlabot savas dzīves prasmes un lietderīgi pavadīt brīvo laiku. Pagaidām vienīgajai meitenei, kura  ir iestatīta projektā tiek piedāvātas apmācības un prakse, lai apgūtu manikīra pamatprasmes.   

Paldies pirmajiem drosmīgiem jauniešiem, kuri iesaistījās projektā. Paldies visaktīvākajai projekta mentorei Sandrai Drozdovai par apņemšanos un labi padarīto darbu. Paldies visiem speciālistiem, kuri iesaistīti projektā īstenošanā.

 

Aicinām visus jauniešus (vecumā no 15 līdz 29 gadiem), kuri pašlaik paņēma pauzi un nekur nemācas, nestrādā, un nav reģistrēti NVA, iesaistīties projektā “PROTI un DARI”!  Lūgums vērsties Dagdas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļā, Alejas ielā 4, Dagdā, t.65681437.

 

Tatjana Munda

Dagdas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļās

Projektu koordinatore

Projekta “PROTI un DARI” programmas vadītāja

23.03.2017.