Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Dagdas novadā

 

Projekta nosaukums, Nr.

“Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Dagdas novadā”, Nr. 9.2.4.2/16/I/020

Programma, fonds

Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības  un  sociālās  atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.1. pasākums “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” un 9.2.4.2. pasākums „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei”

Projekta īstenošanas laiks

2017. gada janvāris - 2020. gada marts.

Projekta mērķis

Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem visiem Dagdas novada iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus.

Projekta mērķa grupa

Visi Dagdas novada iedzīvotāji, jo īpaši teritoriālās, sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautās iedzīvotāju grupas:

 • - iedzīvotāji, kuri dzīvo teritorijā ārpus pilsētām ar iedzīvotāju blīvumu zem 50 iedzīvotājiem uz kvadrātkilometru;
 • - trūcīgie un maznodrošinātie iedzīvotāji;
 • - bezdarbnieki;
 • - personas ar invaliditāti;
 • - iedzīvotāji, kas vecāki par 54 gadiem;
 • - bērni;
 • - pārējās riskam pakļautās grupas.

Projekta galvenās aktivitātes

1. Pasākumi par:
 • - sirds un asinsvadu slimību profilaksi;
 • - onkoloģisko slimību profilaksi;
 • - perinatālā un neonatālā perioda veselības aprūpi;
2. Fiziskās aktivitātes:
 • - nūjošanas grupas organizēšana Dagdā;
 • - nūjošanas grupa cilvēkiem ar īpašām vajadzībām Dagdā;
 • - nūjošanas grupas organizēšana;
 • - zumbas nodarbības Dagdā;
 • - Hip-hop nodarbības Dagdā;
 • - futbola pulciņa nodarbības Dagdā;
 • - pilates nodarbības bērniem, sievietēm;
 • - vispārattīstošās vingrošanas grupas organizēšana;
 • - jauniešu sporta diena Dagdā;
 • - Dagdas novada sporta diena;
 • - vasaras sporta nometne;
 • - peldēšanas apmācības bērniem;
3. Pasākumi par veselīgā uztura principiem:
 • - izglītojošas nodarbības par veselīga uztura pamatprincipiem;
 • - vasaras dienas nometne bērniem un pusaudžiem par veselīga uztura jautājumiem;
 • - nometne sociālās atstumtības riskam pakļautajiem bērniem;

4. Pasākumi par seksuālo un reproduktīvo veselību


5. Pasākumi par garīgo (psihisko) veselību:

 • - psihologa vadītas konsultatīvas nodarbības bērniem, bērnu vecākiem.
6. Pasākumi par atkarību mazināšanu.

 

 PROJEKTA DARBA PLĀNS 2017.GADAM   PIEEJAMS: www.dagda.lv

 

Sasniedzamie rezultāti

Unikālo dalībnieku skaits projekta ietvaros organizētajos pasākumos –

vismaz 1502 iedzīvotāji.

Atbildīgā iestāde

Veselības ministrija

Finansējuma saņēmējs

Dagdas novada pašvaldība

Kopējais pieejamais finansējums Dagdas novadam

Kopējais finansējums - 100 795,00 EUR, t.sk.:

 • - Eiropas Sociālā fonda finansējums – 85 675.75  EUR;
 • - Valsts budžeta finansējums – 15 119.25 EUR.

Projekta koordinators, projekta vadītājs, kontaktinformācija

Projekta vadītāja: Tatjana Munda

Projektu koordinators

Mob. tālr. 27808574

e-pasts: tatjana.munda@dagda.lv

 

Saistītās publikācijas: