Turpinās darbs projektā

Turpinās darbs projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs ” Nr.8.3.5.0/16/I/001


Septembris  Dagdas  novada pedagogu  karjeras  konsultantiem  bija plānošanas un reālās situācijas izpētes mēnesis  skolās . Ar 1.septembri  par  pedagogu - karjeras  konsultantu   Dagdas  vidusskolā  uzsāka  strādāt   Regīna  Pauliņa. Notika sarunas un kopīga darba plānošana ar skolu administrācijas pārstāvjiem, skolotājiem, klašu audzinātājiem, kā arī paralēli meklēti sadarbības partneri interešu izglītības jomā, uzrunāti NVA darbinieki un vietējie uzņēmēji, meklēta informācija internetā un analizēts piedāvājums no augstskolām un uzņēmējiem, kas varētu būt pakalpojuma sniedzēji karjeras izglītībā. Vadoties pēc katras skolas iespējām, ņemot vērā  arī skolu administrācijas izteiktos priekšlikumus, tika plānots projektā piešķirtā finansējuma izlietojums. Tā  rezultātā  plāns  tika  izstrādāts  un  apstiprināts  VIAA (valsts  izglītības  attīstības  aģentūrā).

 

Izvērtējot esošo situāciju, jāatzīst, ka karjeras izglītības jautājumi novada skolās arī  līdz šim nav bijuši  atstāti novārtā. Klašu audzinātāji godprātīgi pilda savus pienākumus veicot skolēnu izpēti, analizējot iegūto informāciju, lai palīdzētu bērniem plānot savu nākotni. Klašu   audzinātāji  seko  9.un  12.klašu    audzēkņu  profesionālajām  gaitām .Veido  datu  bāzi. Karjeras izglītībā apgūstamās prasmes tiek papildinātas iesaistoties citos projektos, kā, piemēram, projektā “Esi līderis!”, kurā piedalās Ezernieku  vidusskola  nu  jau  otro  mācību  gadu, arī  Erasmus+    projektā  Dagdas  vidusskola  piedalās  nu  jau  3 gadu.

 

Darbojoties  šajā  projektā   ,pedagogi-karjeras  konsultanti   Regīna  Pauliņa  un  Sandra  Vērdiņa  vēlas aktualizēt karjeras izglītības tēmas, papildināt skolās esošo informāciju par  izglītības  iespējām, pievērst lielāku uzmanību apzinātam, atbildīgam mācību procesam, skolēnu pašizpētei , lai palīdzētu skolēniem  kļūt par veiksmīgiem cilvēkiem nākotnē. Kā teica  Bobijs Unsers, amerikāņu rallists:” Vēlies! Tas ir vienīgais panākumu noslēpums. Ne izglītība. Ne piedzimt ar slēptiem talantiem. Tikai vēlēties.” Liels paldies Dagdas  novada izglītības  iestāžu  vadītājiem, skolotājiem par sapratni, sadarbību un atbalstu!

 

Marija Micķeviča

Dagdas novada IKSN vadītāja

09.10.2017.