Sadarbības rezultāts

Sadarbība ir neatņemama pedagoģiskā darba sastāvdaļa. Vēl jo vairāk tā ir nepieciešama pārejot uz kompetencēs balstīta mācību satura apgūšanu. Viens pedagogs ir kompetents un zinošs vienā jomā, otrs – citā. Bet, saliekot savas zināšanas kopā, veidojas vienots un plašs redzējums uz lietām. Un tas ir jāparāda skolēniem.

Pilnveidotajā mācību saturā ir iekļauti daudzi karjeras izglītības jautājumi, neatdalot tos no pārējā mācību satura. Šī iemesla dēļ, projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, veidojās Dagdas vidusskolas vēstures un sociālo zinību skolotājas Lienes Vorobjovas un Dagdas vidusskolas un Andrupenes pamatskolas pedagoga karjeras konsultanta Regīnas Pauliņas sadarbība. Sadarbības rezultātā, janvārī tika izstrādāts stundas plāns un marta sākumā tiešsaistē novadītas četras stundas Dagdas vidusskolas 7. klašu skolēniem, kā arī veikta stundu analīze.

Stundas tēma bija “Dīvainās jeb nestandarta profesijas” un stundas tapšanā aktīvi tika iesaistīti visi skolēni. Skolēniem tika dots konkrēts uzdevums – sagatavot kolāžu un aprakstu par kādu no nestandarta jeb dīvainu profesiju, to analizēt un prezentēt. Tika pētītas tādas profesijas kā pingvīnu piecēlējs, grumbu izlīdzinātājs, mēbeļu izmēģinātājs, profesionāls gulētājs, pandu aukle, kaskadieris un daudzas citas. Tādā veidā paplašinot skolēnu redzesloku un zināšanas par profesiju daudzveidību. Skolēniem bija jāizvērtē savas spējas – jāsecina, vai viņi spētu strādāt kādā no šīm profesijām, kā arī atrast dīvainajai profesijai radniecīgu tradicionālo un visiem pazīstamu profesiju.

Skolēnu kolāžas un apraksti tiks apkopoti vienā elektroniskā krājumā un ievietoti Dagdas vidusskolas mājas lapā, ko varēs izmantot jebkurš cits skolotājs, ja tas viņam būs nepieciešams, savā darbā.

Paldies skolotājai Lienei Vorobjovai par atsaucību, idejām, komunikāciju ar skolēniem, kā arī ieguldīto laiku un darbu!

Karjeras projekta ietvaros notiek aktīva sadarbība arī ar Andrupenes pamatskolas 9. klases audzinātāju Aiju Vaičuli, kuras ietvaros ir notikusi 9. klašu skolēnu tikšanās ar pedagogu karjeras konsultantu. Darbs turpinās pie individuālo karjeras konsultāciju un pārrunu organizēšanas un vadīšanas. Paldies skolotājai par atbalstu un rūpēm savu audzēkņu tālāko gaitu izvēlē!

Šis pandēmijas laiks ir sarežģīts visiem, un reizēm gribas visam atmest ar roku. Un tikai vienam otru atbalstot un sadarbojoties, varam virzīties uz priekšu. Tādēļ esmu pateicīga par iespēju piedalīties VIAA rīkotajās supervīzijās un seminārā “Karjeras izglītības integrēšana pilnveidotā mācību saturā – sasniegumi un izaicinājumi”, lai sevi pilnveidotu, dzirdētu citu pieredzi un dalītos savā, gūtu jaunas idejas, enerģiju un ticību tam, ka pedagoga karjeras konsultanta darbs nav veltīgs.

 

 

Dagdas vidusskolas un Andrupenes pamatskolas

pedagogs karjeras konsultants Regīna Pauliņa

06. 04. 2021.