Projekta aktivitātes jūnijā

Dagdas novada pašvaldība  no š.g.  marta sadarbībā ar  projekta  karjeras konsultantu  Sandru  Vērdiņu   īsteno projektu Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.


Cieša  sadarbība  īpaši  vasaras mēnešos notiek  ar Dagdas   Jauniešu  iniciatīvu centru un  Bērnu un jauniešu centriem Andzeļos  un  Andrupenē. Jūnijā nedēļas garumā   notika  radošās  darbnīcas” Ceļojums profesiju  pilsētā’’(1.-4.klašu  skolēniem)  Andzeļu BJC   un  Dagdas  JIC  no   5.-9.jūnijam,Andrupenes BJC  no  12.-16.jūnijam. Katra  aktivitāšu diena  bija  rūpīgi  izplānota . Ieskatam  tik  dažu  dienu  apraksts.  Pirmajā dienā  bērniem sanākot, bija pastāstīts un izskaidrots kas viņus gaida un ko nozīmē radošā darbnīca ar nosaukumu  „ Ceļojums profesiju  pilsētā’’. Lai bērniem rastos interese, pirmais uzdevums bija zīmējumu konkurss ''Mans ceļš uz BJC'', bērni zīmēja maršrutu, kur pieminēja visus pa ceļam redzētiem uzņēmumiem, un profesijām ,kuras saistītas ar konkrētiem uzņēmumiem. Piemēram Andrupenes BJC pārrunāja par ciemata esošajām profesijām, gan par uzņēmumiem, kuri pašlaik ciematā jau    neeksistē.  Zīmējumu  autoriem bija iespēja prezentēt savu darbu un izstāstīt pārējiem savu maršrutu.   Dalībnieki  droši stāstīja par savām sapņu profesijām un saviem nākotnes plāniem. Dienas nogalē  pievienojās topošais jurista palīgs Kristīne, kura stāstīja  par jurista profesijas specifiku, savām mācību gaitām,  un saviem mērķiem šajā jomā, pēc viņas stāsta, bērni apsprieda dzirdēto, izrunāja savus viedokļus.  Notika ekskursijas uz  frizētavu, veikalu ,pagastu un  pastu. Tika minētas mīklas, zīmētas  vecāku profesijas, spēlētas lomu  spēles. Īpaši salda  bija  konditora profesija. Konditori  gatavo  brīnumaini  garšīgus gardumus , Tad kopā gatavojām vafeles .

(Andupenes BJC) 

 

Andzeļu  BJC   dalībnieki  š.g.6.jūnijā ( 1. - 4. klase) kopā ar centra vadītāju viesojās Dagdas novada jauniešu iniciatīvu centrā. Tur bērniem tika rīkotas visāda veida nodarbības un spēles par profesijām. Andzeļu skolēni kopā ar Dagdas vienaudžiem iesaistījās ekskursijā pa JIC telpām, kas šoreiz bija pārtapušas par „profesiju pilsētas” ielām. Apmeklējot mūzikas, sporta, datoriķu un bērnu telpu, skolēni piedalījās vairākās aktīvās nodarbēs - rotaļdejās, sporta u.c. aktivitātēs, kā arī pārrunāja par mūzikas, deju, sporta, bērnudārza skolotāja, pasākumu organizatora profesijām. Ar interesi sākumskolēni noskatījās izglītojošās videofilmas par kinologa un stjuarta profesiju. Īpaša rosība bija jūtama radošajā “ielā “ , kur bērni paši mācījās locīt salvetes svētku galdam un gatavot maizītes-”buru laiviņas” un “bizbizmārītes”. Ciemošanās Dagdas novada JIC noslēdzās ar kopīgu tējas dzeršanu un pašgatavoto maizīšu degustāciju.


8.jūnijā   Dagdas  JIC  pirms doties ekskursijā pie vietējiem pilsētas uzņēmumiem- frizētavu, autoservisu un autoveikalu, skolēni tika iepazīstināti ar darba lapā “Uzņēmuma/iestādes apmeklējums” veicamajiem uzdevumiem, kurus, atgriežoties pēc ekskursijas, būs jāizpilda. Eksursijas laikā skolēni iepazinās ar friziera darba specifiku un darba vidi. Dodoties tālāk pa izvēlēto maršrutu, skolēniem bija dots uzdevums- iegaumēt tos uzņēmumus un iestādes, kas atrodas pa ceļam līdz autoservisam un autoveikalam. Skolēni bija vērīgi un ieinteresēti šī uzdevuma izpildē. Tādējādi tika pārrunāts arī par tādām profesijam kā zobārsts, Tautas nama direktors, pasākumu organizators, dīdžejs, bērnudārza skolotājs, pavārs, dakteris u.c. Ierodoties autoservisā un autoveikalā, skolēni aizrautīgi klausījās šī uzņēmuma īpašnieka stāstījumu par automehāniķa un pārdēvēja profesiju būtiskākām īpatnībām, darba vidi u.tml. Izzinošās ekskursijas maršruta galamērķis bija Jauniešu centra otrā ēka „Parka rozes”,  kas atrodas Dagdas pagastā. Brīvprātīgie jaunieši sākumskolēnus iesaistīja vairākās sporta aktivitātēs, jo Centra teritorijā atrodas brīnišķīgs multifunkcionālais sporta laukums. Pēc aktīvām nodarbēm JIC „Parka rozes” kulinārijas pulciņa dalībnieki aicināja ciemiņus pie kopīgā ugunskura, lai ceptu desiņas un pārrunātu par pavāra profesiju un tās apgūšanas iespējām savā pilsētā-Dagdā. Pirms doties mājup, skolēni dalījās iespaidos par šīs dienas aktivitātēm- ko jaunu uzzināja, kas patika/nepatika.

(Dagdas  JIC)

 

8.jūnijā    Dagdas Jauniešu    Iniciatīvu  centrā    notika pasākums: “Brīvprātīgais darbs  un  vasaras  darbs “Zini  un  NeMini”. Pasākuma sākumā brīvprātīgie jaunieši prasmīgi iesaistīja visus dalībniekus iepazīšanās un “ledus laušanas” aktivitātēs. Pasākuma turpinājumā jaunieši diskutēja  par tēmām: ”Kas ir brīvprātīgais darbs? Ko tas dod? Kur to var veikt”.  Pēc diskusijas  jaunieši noskatījās videofilmu –labās prakses piemēru (https://www.youtube.com/watch?v=Ip6K426_2zw) . Pasākuma dalībnieki tika iepazīstināti arī ar prezentāciju par brīvpratīgā darba veikšanas iespējām Dagdas novada Jauniešu iniciatīvu centrā, jauniešu biedrībā “Dagne” u.c. Dagdas novada jauniešu NVO.  Tas paplašināja  skolēnu redzesloku par brīvprātīgā darba nozīmi jaunieša profesionālās karjeras attīstībā un  tā veikšanas iespējām savā novadā. Savukārt brīvprātīgā darba likumu, jauniešiem saprotamā valodā, izskaidroja pieaicinatā juriste T. Munda.  Juriste prasmīgi pastāstīja par normatīviem aktiem, kas reglamentē darba tiesiskās attiecības, par darba līgumu slēgšanas būtiskakiem noteikumiem, u.c. ar darba tiesikām attiecībām sasistītiem jautājumiem. Jauniešiem saistoša likās arī filma par darba tiesisko attiecību uzsākšanu un darba drošības noteikumiem . Pēc filmas noskatīšanās un pārrunām jaunieši tika sadalīti četrās komandās. Katrai komandai bija jāveic savs uzdevums saistībā ar darba pasaules izzināšanu. Pasākuma nobeigumā dalībnieki dalījās iespaidos par šajā dienā piedzīvoto. Varēja secināt, ka jauniešus interesēja tēma saistīta ar darba tiesībām. Bija patīkami arī dzirdēt to, ka vairums skolēnu  atzina- Dagdas novadā ir  brīvprātīgā darba veikšanas iespējas, jo katrā pagastā darbojas jauniešu NVO; stājoties darba attiecībās, ir jāizprot arī Darba likuma būtība; svarīgi izzināt savus hobijus, jo tas var būt par pamatojumu brīvprātīgā darba veikšanai; atrast algotu vasaras darbu iespējams ne tikai iesaistoties NVA vasaras nodarbinātības pasākumā, bet arī interesējoties pašam pie vietējiem uzņēmējiem, paziņām; viens no veiksmīgas darba intervijas nosacījumiem ir prasme  sevi prezentēt, savukārt šo prasmi var attīstīt jau skolas laikā, iesaistoties atbilstošos ārpusstundu un ārpusskolas pasākumos, t.sk. jauniešu biedrībās veicot brīvprātīgo darbu.

 

Paldies  par  atsaucību un  aktīvu  dalību  Dagdas JIC  darbiniekiem  S.Ilatovskai, A.Odiņecai, A.Pabinai, brīvprātīgajiem  jauniešiem, īpašs  paldies  A.Bačkuram  ; Andzeļu  BJC  vadītātai  A.  Sevastjanovai un  Andrupenes  BJC  vadītājai T.Šangelei!

 

Daugavpils  Būvniecības  tehnikuma  programmu  īstenošanas  vietā  Dagdā ,14.jūnijā  notika Radošās darbnīcas “Ko es varu? Ko es gribu? Ko es protu?” Radošajās darbnīcās varēja iepazīties ar automehāniķa, būvdarbu v speciālistu , pavāra profesiju. Skolēni varēja izmēģināt savas prasmes un iemaņas, darbojoties dažādās ar šo  profesiju saistītās darbnīcās. Tā skolēniem  bija  iespēja    iepazīt   darba  pasauli   pasaules iepazīšana  un  pārliecināties  pašiem  par sevi:  Vai es tam esmu  piemērots? Paldies  par atsaucību  šīs dienas   aktivitāšu  organizēšanā   L.Vorobjovai, darbnīcu  pedagogiem  un  atsaucīgajiem   studentiem.

 

Noslēgumā:

Profesionālās karjeras izvēle varētu būt viens no svarīgākajiem lēmumiem, ar ko katrs no mums sastopas, jo īpaši pusaudžu gados. Jo tieši šī izvēle ir pamatā tam, kāds veidosies tālākais dzīves ceļš.

Bailēs no nepareiza lēmuma pieņemšanas daudzi cilvēki cenšas to atlikt, vilcinās vai pat nepieņem to vispār, paļaujoties uz to, ko viņiem iesaka citi, piemēram, draugi, vecāki vai skolotāji. Citi mēdz lēmumus pieņemt ātri, taču ne vienmēr tie izrādās pietiekami pārdomāti, tāpēc nereti šāda lēmumu pieņemšana rada nožēlu. Tādēļ  jo  agrāk skolēnus  iepazīstināsim  ar daudzveidīgo profesiju  pasauli, to realizēšanai  nepieciešamajām   prasmēm, jo  spēsim   viņiem palīdzēt   veidot  īstos  priekšstatus.

 

M.Micķeviča

Dagdas novada IKSN vadītāja

26.06.2017.