Palīgā skolotājiem darbā ar skolēniem karjeras izvēlē

Atbilstoši 21. gadsimta strauji mainīgajai situācijai darba tirgus tendencēs un sabiedrības dzīves procesos Latvijas skolās jau vairākus gadus aktuāla nepieciešamība ir tāds metodiskais nodrošinājums, lai pedagogi karjeras konsultanti, skolotāji un klašu audzinātāji varētu sniegt skolēniem pilnvērtīgu karjeras attīstības atbalstu un nodrošinātu darba tirgū cilvēkus, kuri savu potenciālu realizē sev piemērotā profesijā vai uzņēmējdarbībā, tādejādi veicinot visas valsts labklājības un cilvēku dzīves apmierinātības līmeņa paaugstināšanos.

Projekta "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" Nr.8.3.5.0/16/I/001 (turpmāk - projekts) ietvaros ir izstrādāts metodisko materiālu komplekts (turpmāk - Materiāli) projekta sadarbības partneru -pašvaldību, pašvaldību apvienību un Profesionālās izglītības kompetenču centru (turpmāk- PIKC)- pedagogu karjeras konsultantu un karjeras atbalstā iesaistīto speciālistu metodiskajam atbalstam.

Metodisko materiālu komplektā ietilpst: karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāna paraugi (turpmāk - Plānu paraugi) darbam ar izglītojamajiem vispārējās vidējās, profesionālās un speciālās izglītības programmās; 100 metodiku rokasgrāmata (turpmāk - Metodikas) - karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāna īstenošanai.

Rokasgrāmata pedagogiem karjeras konsultantiem individuālo karjeras konsultāciju īstenošanai vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs šobrīd vēl sagatavošanā. Materiālu kvalitātes nodrošināšanai tika veikta karjeras atbalsta jomas profesionāļu piesaiste un to izstrādes vajadzībām izveidota ekspertu grupa.

Izstrādātie plānu paraugi tika nodoti sadarbības partneriem (pašvaldībām, pašvaldību apvienībām un PIKC) un to pedagogiem karjeras konsultantiem (turpmāk - PKK) aprobācijai.

Metodikas praksē pārbaudīja, analizēja un novērtēja 348 PKK. Tika organizēta PKK un karjeras atbalstā iesaistīto speciālistu papildizglītība, lai skaidrotu, kā izmantot projektā izstrādātos Plānu paraugus un Metodikas darbam ar izglītojamajiem vispārējā izglītībā, darbam profesionālajā izglītībā un darbam speciālās izglītības programmās. Materiāli veidoti, ņemot vērā izglītības standartos ietverto filozofiju, ka plānotie izglītojamā sasniedzamie rezultāti ir kompleksi, tie atklāj gala rezultātu darbībā. Materiāli ir izmantojami, īstenojot pilnveidoto mācību saturu.

Katrs karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns iepazīstina ar karjeras attīstības atbalsta mērķiem un uzdevumiem, karjeras izglītības integrēšanu mācību priekšmetu programmās, karjeras attīstības atbalsta uzraudzības instrumentiem, karjeras attīstības atbalsta sniegšanā iesaistītā pedagoģiskā personāla kompetencēm un sadarbības veidiem atbilstoši plāna realizēšanas mērķim- darbam ar izglītojamajiem vispārējās, profesionālās vai speciālās izglītības programmās. Katra plāna parauga pielikumā pievienots karjeras izglītības programmas paraugs, kas veidots kā atbalsta materiāls karjeras izglītības satura realizēšanai klases un mācību priekšmetu stundās, ārpusstundu pasākumos, interešu izglītības nodarbībās un darbā ar vecākiem.

Karjeras izglītības (KI) programmas satura paraugā: kā secīgi plānot karjeras izglītības tēmas atbilstoši vecuma posmiem (pa klašu grupām vai kursiem) izglītības iestādē; KI tēmā un karjeras vadības prasmēs sasniedzamie rezultāti; KI tēmas īstenošanas veidi (metodikas, pasākumi); sasniegto rezultātu izvērtēšanas veidi. KI programmas saturu iespējams izmantot variatīvi, izvēloties karjeras izglītībā apgūstamās tēmas, pasākumus, izmantojamās metodikas un mērķauditoriju atbilstoši konkrētās izglītības iestādes specifikai, vietējiem apstākļiem un skolēnu vajadzībām.

Patiešām metodiskais materiāls noderīgs skolotājiem un karjeras atbalstā iesaistītiem speciālistiem, kuri palīdz skolēniem saskatīt savas karjeras perspektīvas un izvēlēties turpmākās izglītības un profesionālās darbības virzienu. Lejuplādēt:

 http://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/lat_karjeras_atbalsts/info_mater/

Īpaši 12.klašu skolēni ,lai būtu lietas kursā par notiekošo karjeras atbalsta jomā, aicinām Jūs sekot līdzi augstskolu informācijai par atvērto durvju dienām tiešsaistē , piemēram:

LU https://www.lu.lv/par-mums/lu-mediji/zinas/zina/t/58533/

Turība https://www.turiba.lv/lv/pasakumi/atverto-durvju-diena-tiessaiste

BVK https://www.bvk.lv/atverto-durvju-diena/

RTU Liepājas studiju un zinātnes centrs https://www.facebook.com/events/1068022033548335/

 

Informāciju apkopoja Dagdas novada IKSN vadītāja M. Micķeviča