Ne visu iecerēto izdevās realizēt

Tuvojas mācību gada noslēgums. Ar rūgtumu jāsecina, ka projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” plānotie karjeras attīstības atbalsta pasākumi lielākoties netika realizēti pandēmijas dēļ. Tādēļ 2020./2021. m. g. uzsvars tika likts uz individuālajām karjeras konsultācijām un skolēnu informēšanu par iespējām piedalīties dažādos attālinātos pasākumos.

Sadarbībā ar klašu audzinātājiem, skolēni tika informēti par augstskolu rīkotajām Karjeras dienām, Atvērto durvju dienām, iespēju piedalīties Eiropas Zinātnieku nakts pasākumos, kuras tēma šogad bija “Zinātnes daudzveidība nākotnei”, jaunieši tika aicināti piedalīties pasākumā “Pieslēdzies RTU”, izmantot iespēju un ņemt dalību Izglītības un zinātnes ministrijas rīkotajās tiešsaistes sarunās ar 24 Latvijas zinātniekiem un zinātniecēm, atklājot dažādu zinātnes nozaru un pētniecības aizraujošo darbu, doties tiešsaistes mācību ekskursijās. Pamatskolas skolēniem bija iespēja piedalīties Daugavpils būvniecības tehnikuma rīkotajā pasākumā “Būvē savu karjeru pats!”, kura ietvaros skolēni varēja uzzināt vairāk par būvniecības nozares profesijām, karjeras izvēli un tālākizglītības iespējām, beidzot tehnikumu.

Vairākās izglītības iestādēs maijā vēl tiek organizētas atvērto durvju dienas. Informāciju par tām, kā arī virtuālās tūres un atvērto durvju dienu tiešraižu ierakstus var atrast NIID mājas lapā www.niid.lv/infodienas Piedaloties atvērto durvju dienu vai karjeras dienu pasākumos, jauniešiem tiek dota iespēja iepazīties ar  iespējām, programmām, pasniedzējiem, mācību procesu un vidi, kā arī sporta un atpūtas iespējām, dienesta viesnīcām, bibliotēkām.

Šajā mācību gadā daļa skolēnu izmantoja iespēju saņemt individuālās karjeras konsultācijas pie pedagoga karjeras konsultanta. Konsultējās dažādu klašu skolēni, tiesa, attālināti. Bet īpašs prieks par Andrupenes pamatskolas 9. klases jauniešiem, jo izdevās aprunāties ar katru no viņiem un kopīgi izsapņot nākotnes plānus un iespējas. Joprojām individuālās karjeras konsultācijas tiek sniegtas. Tiek aicināts ikviens tās apmeklēt, iepriekš piesakoties un vienojoties par laiku.

Mācību gads nav bijis viegls arī projektā, bet skolēniem atbalsts tika sniegts iespēju robežās.

Jāpiebilst, ka projektam “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” tiek plānots pagarinājums arī nākošajā mācību gadā. Tiks plānots darbs pie individualizētā karjeras atbalsta atbilstoši izglītojamo interesēm un vajadzībām, nodrošinātas individuālās un grupu karjeras konsultācijas izglītojamiem, kā arī piedāvāta karjeras informācija un veicināta karjeras izglītības tālāka integrācija mācību saturā. Tiks domāts par to, kā paplašināt sadarbību un darbu ar skolēnu vecākiem, sniedzot atbalstu ne tikai bērnu karjeras attīstības jautājumos, bet arī akcentējot mūžizglītības ideju, karjeras vadības prasmju attīstības iespējas visa mūža garumā, tostarp veicot sākotnējas konsultācijas lēmuma pieņemšanai par iesaisti pieaugušo izglītībā (mūžizglītībā).

 

Dagdas vidusskolas un Andrupenes pamatskolas

PKK Regīna Pauliņa

13. 05. 2021.