Nacionālā konference par skolēnu karjeras vadības prasmēm Rīgā

2017. gada 29. novembrī Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) rīkoja gadskārtējo nacionālo konferenci “Skolēnu karjeras vadības prasmju veidošana kompetencēs balstītā izglītībā”, kurā piedalījās  arī  Dagdas  novada, Dagdas  vidusskolas   karjeras  konsultante  Regīna  Pauliņa.

 

Pēc  konferences  savā  redzējumā  dalījās   R.Pauliņa. VIAA konferencē iepazīstināja ar sasniegto Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, kura īstenošana uzsākta pagājušajā gadā. Kā atklāja VIAA Informācijas un karjeras atbalsta departamenta direktore Inta Asare, projektā iesaistījušies 100 novadi un visas deviņas republikas pilsētas. Projektu šobrīd īsteno 402 vispārizglītojošās skolās un profesionālās izglītības kompetences centros, un karjeras atbalstu saņem gandrīz 134 tūkstoši skolēnu. 2017./2018. mācību gadā tajā nodarbināti 353 karjeras konsultanti. Nākamajā gadā karjeras konsultantiem būs iespēja saņemt metodisko atbalstu un papildizglītību individuālo karjeras konsultāciju sniegšanai. Plānota arī karjeras pašizpētes rīku izstrāde un vadlīniju izveide karjeras attīstības atbalsta īstenošanai līdz 2020. gada pēdējam ceturksnim. Tā tālāko projekta gaitu iezīmēja Inta Asare.  Dr.sc.adminstr. Inta Jaunzeme iepazīstināja ar karjeras atbalsta sistēmas izvērtējuma rezultātiem, atklājot izaicinājumus karjeras atbalsta nodrošināšanā dažādos izglītības līmeņos. Savukārt Dr.paed. Inta Lemešonoka atklāja pētījuma rezultātus par skolēnu karjeras vadības prasmju veidošanos vispārizglītojošās skolas pedagoģiskajā procesā. Kā liecina pētījuma rezultāti, karjeras vadības prasmju veidošanās rezultāts vislabāk sasniedzams, integrējot karjeras izglītību visos mācību priekšmetos skolas mācību programmā. Nozīmīga ir arī izglītības iestāžu vadības izpratne par karjeras vadības prasmju apguvi un  atbalsts karjeras attīstības atbalsta īstenošanai izglītības iestādē. Konferences laikā bija  iespējams saņemt konsultācijas par karjeras atbalsta projekta īstenošanas jautājumiem un iepazīties ar karjeras attīstības atbalstā izmantojamiem resursiem. Karjeras vadības prasmes konferencē aplūkoja kā vienu no skolēniem apgūstamajām kompetencēm un meklēja veidus, kā to apguvi efektīvāk integrēt izglītības procesā, saskaņoti īstenojot Eiropas Savienības fondu projektus, kas vērsti uz karjeras atbalsta pieejamības veicināšanu un kompetencēs balstītas izglītības nodrošināšanu skolās. Karjeras vadības prasmes 21. gadsimtā situācija pasaulē ir krasi mainījusies, jo globālā tirgus un uz zināšanām balstītas ekonomikas un sabiedrības apstākļos indivīdiem ir nepieciešams nepārtraukti uzlabot savas prasmes un apgūt jaunas kompetences. Karjeras attīstības atbalstu vairs nevar uzskatīt vienīgi par lietderīgu atbalstu indivīdam pārejā no viena izglītības līmeņa uz citu un no mācībām uz darbu. Lai pielāgotos mainīgajām darba tirgus vajadzībām un uzņēmumu konkurētspējai, ir jāspēj ātri reaģēt darba vides mainīgajos procesos, radot efektīvu rezultātu. Ilgstoša mācīšanās ir tieši tas, kas mūsdienās ir kļuvusi par galveno faktoru konkurences izturēšanā un veiksmē. Lai noturētos darba tirgū, indivīdam ir pašam jākļūst par savu karjeras resursu un darba vides procesu vadītāju. Ja indivīds (ne tikai jaunietis, bet arī pieaugušais) nav apguvis karjeras vadības prasmes, viņš arī nespēj īstenot savas personīgās dzīves un savas karjeras veiksmīgu virzību. Jēdziens karjeras vadības prasmes ir ļoti plašs Tās tiek uzskatītas par vadošām individuālām prasmēm, kas palīdz plānot, organizēt, vadīt un kontrolēt savu iekšējo un ārējo resursu efektīvu izmantošanu dzīves mērķu sasniegšanai, lai ikkatrs spētu uzņemties atbildību par savas karjeras attīstības vadību mūža garumā.

 

Konferenci organizēja VIAA Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

 

Marija Micķeviča

Dagdas novada IKSN vadītāja

04.12.2014.