Ceļa izvēle dzīvei sākas skolas solā

Dagdas novada pašvaldība darbojas Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu.
Projekta darbības laikā 2018./19.m.g. Dagdas vidusskolā ,Ezernieku vidusskolā un Andrupenes pamatskolā, kas ir projekta iesaistītās skolas, pedagogi -karjeras konsultanti (turpmāk PKK) Regīna Pauliņa un Sandra Vērdiņa īsteno karjeras atbalsta pasākumus iestāžu izglītojamiem, tai skaitā karjeras informācijas izplatīšanu un karjeras izglītības pasākumu īstenošanu. Izglītojamiem tiek sniegta vispusīga informācija par dažādām profesijām, tiek organizēti kvalitatīvi karjeras izglītības pasākumi visām izglītojamo vecumgrupām (plašāk varēja lasīt relīzes pēc pasākumu norises). Karjeras konsultanti izglītības iestādēs plāno kopā ar klašu audzinātājiem un mērķtiecīgi palīdz izglītojamiem apzināt savas spējas un intereses, sniedz konsultācijas un atbalstu profesijas izvelē. Andzeļu pamatskolas 7.-9.klašu skolēni projektā tika iesaistīti netieši- piedaloties novadā organizētajos karjeras attīstības atbalsta pasākumos. Plānotie pasākumi projekta ietvaros ir virzīti uz to, lai sniegtu skolēniem informāciju par jaunu nākotnes profesiju iespējamību, sniegtu iespēju apzināties savu spēju un talantu attīstības nozīmi profesijas izvēlē un karjeras veidošanā.

Savā darbā pedagogi karjeras konsultanti nemitīgi izmanto jaunas darba metodes. Tas viss palīdz atrast vieglāk ceļu pie skolēniem un kopā ar skolēniem diskutēt par jautājumiem: Kā neapjukt daudzajās profesijās? Vai man piemērota tikai viena ideālā profesija? Kā izvēlēties īsto un piemērotāko? Audzēkņi pozitīvi vērtē apmeklēto starptautisko izglītības izstādi „Skola 2019” Ķīpsalā, kur viņiem bija iespēja izpētīt un salīdzināt dažādas mācību programmas, aprunāties ar studējošiem, noskatīties 20 minūšu garās prezentācijas par mācību iestādēm un aktuālo studiju un mācību programmu piedāvājumu, kā arī gūt priekšstatu par dažādām profesijām un atklāt sev arī ko pilnīgi jaunu, izmēģinot roku vienā vai otrā arodā, “pielaikojot” kuģa stūrmaņa, mediķa, karavīra u. c. profesijas.

Jebkurā tikšanās reizē ar audzēkņiem noslēgumā PKK Regīna Pauliņa un Sandra Vērdiņa atgādina, ka audzēkņiem jābūt aktīviem, darbīgiem, nepārtraukti jāpapildina savas zināšanas, jāattīsta prasmes un jāizmanto dažādas iespējas, lai dzīves ceļš un karjera būtu veiksmīgi.

 

Projekta īstenošanas laiks ir no 2017. gada 22. marta līdz 2020. gada 30. decembrim.

 

Dagdas novada IKSN vadītāja M.Micķeviča