Atskats uz paveikto un turpmākie 2020./2021. m. g. plāni projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001

Neskatoties uz to, ka jau no oktobra vidus 7. – 12. klašu skolēniem mācības notiek attālināti, darbība projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs ” Nr.8.3.5.0/16/I/001 nav apstājusies. Projektā ir iesaistīta Andrupenes pamatskola un Dagdas vidusskola. Projekta mērķauditorija ir 7. – 12. klašu skolēni.

Diemžēl, epidemioloģiskās situācijas un noteikto drošības pasākumu dēļ valstī, ieplānotie karjeras attīstības atbalsta pasākumi pagaidām nevarēja notikt. Taču 2020./2021. mācību gada pirmajā semestrī veiksmīgi notika skolēnu interešu izpēte un aptaujas rezultātu apkopošana. Tāpat tika apkopota informācija par Dagdas vidusskolas un Andrupenes pamatskolas absolventu turpmākajām gaitām, tika organizēti Karjeras nedēļas pasākumi, sniegta informācija skolotājiem, klašu audzinātājiem un skolēniem par aktualitātēm karjeras izglītības jautājumos. Sadarbībā ar klašu audzinātājiem, tika vadītas vairākas tematiskās klases stundas. Kā jauninājums – attālināti notika individuālās karjeras konsultācijas skolēniem. Viens no lielākajiem darbiem – Dagdas vidusskolas un Andrupenes pamatskolas Karjeras izglītības programmas aktualizēšana.

Otrajā semestrī tiek plānots lielāku uzmanību veltīt metodiskajam darbam. Sadarbībā ar priekšmetu skolotājiem izstrādāt stundu plānus un tos realizēt. Turpināt informēt skolotājus un skolēnus par aktuāliem jautājumiem un notikumiem karjeras izglītības jomā, iesaistīties vecāku karjeras jautājumu izglītošanā. Tāpat turpināsies arī individuālo karjeras konsultāciju nodrošināšana pēc pieprasījuma. Cerot, ka epidemioloģiskā situācija valstī uzlabosies un mācības varēs atsākties klātienē, tiks organizēti ieplānotie karjeras attīstības atbalsta pasākumi. Notiks arī pedagoga karjeras konsultanta profesionālo kompetenču pilnveidošana.

 

Informāciju sagatavoja:

Dagdas vidusskolas un Andrupenes pamatskolas

pedagogs karjeras konsultants Regīna Pauliņa

11.01.2021.